Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

UI předchází poruchám robotů a zajišťuje nepřetržitou výrobu

Úterý, 18 Květen 2021 00:56

Tags: IoT | Neuron Soundware | Robotika | T-Systems | Údržba | Umělá inteligence

Neuron soundware-2-2120Za­jiš­tě­ní bez­pro­blé­mo­vé­ho chodu vý­ro­by je dnes vel­kým té­ma­tem řady vý­rob­ních spo­leč­nos­tí. Neu­ron soun­d­ware a T-Sys­tems vy­tvo­ři­ly spo­leč­nou ukáz­ku prů­mys­lo­vé di­gi­ta­li­za­ce, která je sou­čás­tí 5G sítě Te­le­kom Cam­pus v Cen­ter Con­nec­ted In­dust­ry (CCI) ( Aa­chen). Zde mů­že­te vidět pří­klad plně di­gi­ta­li­zo­va­né­ho prů­mys­lo­vé­ho pro­vo­zu a bu­douc­nost údrž­by stro­jů.

Neu­ron soun­d­ware za­jiš­ťu­je sběr a zpra­co­vá­ní zvu­ko­vých dat z ro­bo­ta během jeho pro­vo­zu. Prů­mys­lo­vé ro­bo­tic­ké ra­me­no je pro­po­je­no s IoT ře­še­ním a zís­ka­ná data jsou zpra­co­vá­na umě­lou in­te­li­gen­cí (UI).
Al­go­ritmy stro­jo­vé­ho učení ana­ly­zu­jí akus­tic­ké vzor­ce v re­ál­ném čase a de­te­ku­jí tak me­cha­nic­ké opo­tře­be­ní nebo po­ru­chy ro­bo­ta v rané fázi. To může vý­raz­ně mi­ni­ma­li­zo­vat ne­plá­no­va­né pro­sto­je ve vý­rob­ním pro­ce­su.
Více si mů­že­te pře­číst na blogu Neu­ron soun­d­wa­ru.

 


Mohlo by vás zajímat: