Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Foursquare kupuje platformu Unfolded

Sobota, 22 Květen 2021 22:12

Tags: Akvizice | Foursquare | Geoprostorová data | Mapy | Studio | Unfolded

Forsquare Unfolded-2121Spo­leč­nost Four­squa­re ozná­mi­la 20. 5. 2021, že ku­pu­je Un­fol­ded, plat­for­mu pro ge­o­prosto­ro­vou ana­ly­ti­ku. Při­po­je­ní plat­for­my Un­fol­ded do tech­no­lo­gic­ké­ho port­fo­lia spo­leč­nos­ti Four­squa­re umož­ní pod­ni­kům a znač­kám v blíz­ké době zís­kat nejen pří­stup k před­ním lo­ka­li­zač­ním datům Four­squa­re, ale pra­co­vat s tě­mi­to daty v in­te­gro­va­né plat­for­mě.

Zde je bude možné slu­čo­vat, roz­ši­řo­vat, ana­ly­zo­vat a vi­zu­a­li­zo­vat, bez ohle­du na to, jaké pro­stře­dí zvolí.

Spo­leč­nost Un­fol­ded na­bí­zí ge­o­prosto­ro­vé knihov­ny s ote­vře­ný­mi zdro­ji a fle­xi­bil­ní sadu pro­pra­co­va­ných ná­stro­jů, včet­ně pro­duk­tu Un­fol­ded Stu­dio, sa­mo­ob­služ­né plat­for­my, která umožňuje v rámci minut trans­for­mo­vat ge­o­prosto­ro­vá data na po­drob­né mapy. Za­kla­da­te­lé spo­leč­nos­ti, kteří jsou zá­ro­veň ex­per­ty v oboru, vy­tvo­ři­li mnoho před­ních svě­to­vých ino­va­cí v ob­las­ti ote­vře­ných zdro­jů, jako na­pří­klad kepler.gl, deck.​gl, a H3.

Spo­je­ním sil bude možné vy­ví­jet zcela nová in­te­gro­va­ná ře­še­ní pro firmy po­tře­bu­jí­cí správ­ná ge­o­prosto­ro­vá data a ana­ly­ti­ku, které dá­va­jí smysl. Akvi­zi­ce pod­po­ří Four­squa­re v jejím vý­vo­ji stát se fir­mou s jed­ním zdro­jem po­sky­tu­jí­cí vy­so­ce kva­lit­ní snad­no po­u­ži­tel­ná lo­kač­ní data a tech­no­lo­gie, které dá­va­jí smysl. Zá­kaz­ní­ci mají bez­pro­blé­mo­vý pří­stup k pro­sto­ro­vým funk­cím a mohou je apli­ko­vat na různé da­to­vé sady první i třetí stra­ny při ře­še­ní dů­le­ži­tých ob­chod­ních výzev od vý­bě­ru míst a boje s kon­ku­ren­cí po trans­ak­ce zlep­šu­jí­cí lo­a­ja­li­tu zá­kaz­ní­ků a mnoho dal­ší­ho.

Fi­nanč­ním po­rad­cem trans­ak­ce byla spo­leč­nost Raine Group a práv­ním po­rad­cem spo­leč­nos­ti Four­squa­re byla firma Pill­sbu­ry Win­throp Shaw Pittman LLP.

Další in­for­ma­ce na foursquare.com.


Mohlo by vás zajímat: