Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

OpenBIM? Open Mind!

Pondělí, 31 Květen 2021 07:57

Tags: BIM | buildingSMART | openBIM | Setkání | Videostream

OpenBIM OpenMind-2122Od břez­na 2021 je i u nás za­stou­pe­na me­zi­ná­rod­ní or­ga­ni­za­ce bu­il­dingSMART, která se vě­nu­je pri­már­ně stan­dar­di­za­ci, z její dílny po­chá­zí na­pří­klad sou­bo­ro­vý for­mát pro bez­pro­blé­mo­vou ko­mu­ni­ka­ci IFC. Bu­il­dingSMART pro­sa­zu­je myš­len­ku open­BIM, je­jímž cílem je na­po­mo­ci di­gi­ta­li­za­ci sta­veb­nic­tví. Prin­ci­py open­BIM vy­tvá­ře­jí ote­vře­né a transpa­rent­ní pro­stře­dí pro všech­ny účast­ní­ky ce­lé­ho ži­vot­ní­ho cyklu sta­veb. Bu­il­dingSMART též za­jiš­ťu­je cer­ti­fi­ka­ci od­bor­ní­ků i tech­no­lo­gií.

Co je u nás v rámci bu­il­dingSMART v plánu, kdy při­jde první cer­ti­fi­ka­ce pra­cov­ní­ku v ob­las­ti BIM, jak se vy­ví­jí da­to­vý stan­dard SNIM, proč je CDE dů­le­ži­té a jaká je jeho vazba na GIS, jak se mů­že­te za­po­jit do stan­dar­di­za­ce, co a k čemu je open­BIM? Také vás na­pa­dá ne­pře­ber­né množ­ství otá­zek?

Tak ne­vá­hej­te a při­hlas­te se na první czBIM – bu­il­dingSMART Česká re­pub­li­ka me­e­ting 10. června 2021 od 10 do 12 hodin ve formě bezplatného on-line videostreamu.

   REGISTRACE   

 


Mohlo by vás zajímat: