Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Simcenter rozšířen o generativní inženýrství založené na umělé inteligenci

Sobota, 05 Červen 2021 22:26

Tags: Siemens | Simcenter Studio | Umělá inteligence | Webové aplikace | Xcelerator

Siemens Simcenter Studio-2123Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware ozná­mil vy­dá­ní soft­wa­ru Sim­cen­ter Stu­dio, webo­vé apli­ka­ce za­mě­ře­né na rych­lej­ší ob­je­vo­vá­ní lep­ších sys­té­mo­vých ar­chi­tek­tur. Sim­cen­ter Stu­dio na­bí­zí je­di­neč­nou kon­ku­renč­ní vý­ho­du při na­vr­ho­vá­ní pro­duk­tů tím, že hledá nej­lep­ší možné sys­té­mo­vé ar­chi­tek­tu­ry během krat­ší doby a pro­hle­dá­vá ti­sí­ce mož­nos­tí po­mo­cí umělé in­te­li­gen­ce a si­mu­la­ce sys­té­mu.

Tyto vý­sled­ky se ge­ne­ru­jí au­to­ma­tic­ky, aby splňovaly po­ža­dav­ky na návrh uži­va­te­le a po­sky­to­va­ly kon­krét­ní sys­té­mo­vé ar­chi­tek­tu­ry rych­le­ji než kdy­ko­li před­tím. Tato ge­ne­ra­ce sys­té­mo­vých ar­chi­tek­tur za­lo­že­ná na umělé in­te­li­gen­ci je nej­no­věj­ším pří­růst­kem soft­wa­ru Sim­cen­ter v rámci port­fo­lia Xce­le­ra­tor spo­leč­nos­ti Si­e­mens.

Dnes se in­že­ný­ři spo­lé­ha­jí na in­di­vi­du­ál­ní od­bor­nost a známá pra­vi­dla a před vý­bě­rem „správ­né­ho“ kon­cep­tu pro ča­so­vě cit­li­vé pro­jek­ty hod­no­tí pouze ome­ze­ný počet va­ri­ant ar­chi­tek­tu­ry sys­té­mu. Sim­cen­ter Stu­dio umožňuje or­ga­ni­za­cím tyto pře­káž­ky pře­ko­nat po­mo­cí tech­nik za­lo­že­ných na umělé in­te­li­gen­ci k roz­sáh­lé­mu roz­ší­ře­ní ná­vr­ho­vé­ho pro­sto­ru a rych­lé­mu vy­hod­no­ce­ní sys­té­mo­vých kon­cep­tů k iden­ti­fi­ka­ci nej­slib­něj­ších ná­vrhů na za­čát­ku vý­vo­jo­vé­ho pro­gra­mu. Tento nový ge­ne­ra­tiv­ní in­že­nýr­ský pří­stup k ar­chi­tek­tu­ře kom­plex­ních sys­té­mů má apli­ka­ce v růz­ných prů­mys­lo­vých od­vět­vích, včet­ně au­to­mo­bi­lo­vé­ho, le­tec­ké­ho a těž­ké­ho stro­jí­ren­ství.

Chce­te-li se do­zvě­dět o ge­ne­ra­tiv­ním in­že­nýr­ství pro sys­té­mo­vé ar­chi­tek­tu­ry více, po­dí­vej­te se na bez­plat­nou on-line pre­zen­ta­ci Mikea Ni­co­laie během Re­a­li­ze­LI­VE, vir­tu­ál­ní akce spo­leč­nos­ti Si­e­mens. Další in­for­ma­ce o Sim­cen­ter Stu­diu na­jde­te zde.


Mohlo by vás zajímat: