Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Siemens kupuje Nextflow Software

Pondělí, 07 Červen 2021 10:19

Tags: CFD | Nextflow Software | Siemens | Simcenter | SPH | Xcelerator

Nextflow-SPH-flow-2123Spo­leč­nost Si­e­mens ozná­mi­la, že zís­ka­la Next­flow Soft­ware, ne­zá­vis­lé­ho po­sky­to­va­te­le po­kro­či­lých ře­še­ní za­lo­že­ných na vý­po­čet­ní dy­na­mi­ce te­ku­tin (CFD). Next­flow Soft­ware se stane sou­čás­tí spo­leč­nos­ti Si­e­mens Di­gi­tal In­du­stries Soft­ware, kde její na­bíd­ka roz­ší­ří soft­wa­ro­vé port­fo­lio Sim­cen­ter, sou­část port­fo­lia soft­wa­ru a slu­žeb Xce­le­ra­tor spo­leč­nos­ti Si­e­mens.

Rych­lý­mi bez­sí­ťo­vý­mi CFD schop­nost­mi při­spě­je k urych­le­ní ana­lý­z kom­plex­ních pře­chod­ných apli­ka­cí v au­to­mo­bi­lo­vém, le­tec­kém, kos­mic­kém a ná­moř­ním prů­mys­lu, jako je ma­zá­ní pře­vo­do­vek, pohyb ka­pa­lin uvnitř ná­dr­ží nebo roz­stři­ko­vé chla­ze­ní elek­tro­mo­to­rů.
Při­dá­ní tech­no­lo­gie Smo­o­th-Par­ticle Hyd­ro­dy­na­mics (SPH) spo­leč­nos­ti Next­flow Soft­ware do port­fo­lia Sim­cen­ter umož­ní ana­ly­ti­kům vy­u­žít kom­ple­men­tár­ní po­va­hu bez­sí­ťo­vých a sí­ťo­vých ře­ši­čů a vy­u­žít kaž­dou z je­jich sil­ných strá­nek, což ote­ví­rá dveře novým apli­ka­cím, na které se bylo dříve ob­tíž­né za­mě­řit.
Next­flow Soft­ware, za­lo­že­ný v roce 2015 se síd­lem ve fran­couz­ském Nan­tes, je startu­po­vá spo­leč­nost za­mě­ře­ná na vývoj ino­va­tiv­ních SPH bez­sí­ťo­vých CFD metod. Hraje zá­sad­ní roli při pře­cho­du SPH z aka­de­mic­kých la­bo­ra­to­ří do rukou ana­ly­ti­ků na­příč prů­mys­lo­vý­mi od­vět­ví­mi a po­má­há tak si­mu­lo­vat slo­ži­té pře­cho­do­vé jevy v cyklu vý­vo­je pro­duk­tu rych­le­ji a dříve.
Trans­ak­ce byla uza­vře­na 1. červ­na 2021. Pod­mín­ky ne­by­ly zve­řej­ně­ny.


Mohlo by vás zajímat: