Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

MiR představuje MiR250 Hook

Středa, 16 Červen 2021 22:42

Tags: Automatizace | MiR | MiR250 Hook | Mobile Industrial Robots | Nákladní vozíky | Přeprava

MiR250 Hook I-2125Spo­leč­nost Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots (MiR) uvádí na trh Mi­R250 Hook, uni­kát­ní ře­še­ní au­to­nomních mo­bil­ních ro­bo­tů (AMR) pro au­to­ma­ti­zo­va­nou in­ter­ní pře­pra­vu ná­klad­ních vo­zí­ků. MiR Hook 250 je nad­stav­bo­vý modul pro nej­rych­lej­ší a nej­kom­pakt­něj­ší robot Mi­R250 se snad­nou a efek­tiv­ní na­vi­ga­cí v pro­stře­dích s vy­so­kou kon­cen­t­ra­cí osob. Nové a pa­ten­to­va­né ro­bo­tic­ké vleč­né za­ří­ze­ní je ak­tu­a­li­zo­va­nou verzí MiR Hook z roku 2016.

Ro­bust­nost a přes­nost no­vé­ho za­ří­ze­ní od­po­ví­dá rych­lé­mu pro­duk­to­vé­mu vý­vo­ji, který od té doby u to­ho­to dán­ské­ho vý­rob­ce mo­bil­ních ro­bo­tů pro­bě­hl.
Po celém světě jsou každý den na pra­co­viš­tích ručně pře­sou­vá­ny ti­sí­ce vo­zí­ků mezi růz­ný­mi od­dě­le­ní­mi. Mnoho or­ga­ni­za­cí by rádo op­ti­ma­li­zo­va­lo svoji in­ter­ní lo­gis­ti­ku, zvý­ši­lo tak pro­duk­ti­vi­tu a zis­ko­vost a zá­ro­veň uvol­ni­lo za­měst­nan­ce pro úkoly s vyšší hod­no­tou na­mís­to pouhé ma­nu­ál­ní pře­pra­vy pro­duk­tů z bodu A do bodu B. Spo­leč­nost MiR s novým pro­duk­tem Mi­R250 Hook tuto po­tře­bu naplňuje. Uži­va­tel­sky pří­vě­ti­vá tech­no­lo­gie snad­no au­to­ma­ti­zu­je in­ter­ní pře­pra­vu na­lo­že­ných vo­zí­ků o hmot­nos­ti až do 500 kg.

MiR250 Hook III-2125

Díky pa­ten­tu nové ge­ne­ra­ce ro­bo­tů MiR Hook, je firma v sou­čas­nos­ti je­di­ným ce­lo­svě­to­vým vý­rob­cem AMR ro­bo­tů s vleč­ným ře­še­ním. Mi­R250 Hook se au­to­ma­tic­ky při­po­jí k vo­zí­ku a do­pra­ví jej na místo ur­če­ní bez ja­ké­ko­li lid­ské asi­s­ten­ce. Modul roz­ši­řu­je škálu apli­ka­cí AMR ro­bo­ta. Kon­struk­ce no­vé­ho ře­še­ní je vzhle­dem k jeho vy­u­ži­tí v prů­mys­lo­vém pro­stře­dí ro­bust­ní. Po­hy­bu­je se rych­los­tí až 2 m za vte­ři­nu, při­čemž se na­vi­gu­je bez­peč­ně a efek­tiv­ně. Počet vo­zí­ků, které může Mi­R250 Hook za­po­jit a od­táh­nout na různá místa není ome­zen, při­čemž zá­ro­veň se jedná o vo­zí­ky růz­ných ve­li­kos­tí a výšek. Rych­lost, fle­xi­bi­li­ta a prů­mys­lo­vá kon­struk­ce no­vé­ho ře­še­ní Mi­R250 Hook vý­znam­ně op­ti­ma­li­zu­je pra­cov­ní po­stu­py.
K na­sa­ze­ní Mi­R250 Hook je za­po­tře­bí jen pár kroků: pro­po­je­ní QR nebo April­Tags kódů s vo­zí­ky či kle­ce­mi umís­tě­ný­mi na pra­co­viš­ti pro iden­ti­fi­ka­ci sys­té­mem. Ná­sled­né zma­po­vá­ní pro­stře­dí ro­bo­tem, ať již ma­nu­ál­ním ovlá­dá­ním při prv­ním tra­so­vá­ní nebo im­por­to­vá­ním map budov a pro­stor do soft­wa­ru ro­bo­ta. Robot je také na­pro­gra­mo­ván ke ko­mu­ni­ka­ci s vý­ta­hy a dveř­mi tak, aby se mohl volně po­hy­bo­vat mezi od­dě­le­ní­mi.
Or­ga­ni­za­ce, které již vy­u­ží­va­jí ro­bo­ta Mi­R250, mohou jed­no­du­še za­kou­pit ak­tu­ál­ní nad­stav­bo­vý modul MiR Hook 250. Ostat­ním zá­kaz­ní­kům se zá­jmem o au­to­ma­ti­za­ci in­ter­ní pře­pra­vy vo­zí­ků na­bí­zí MiR kom­plex­ní ře­še­ní ob­sa­hu­jí­cí ro­bo­ta Mi­R250 a MiR Hook 250 k oka­mži­té­mu vy­u­ži­tí.

Pro více informací navštivte www.mobile-industrial-robots.com.


Mohlo by vás zajímat: