Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Bentley Systems oznamuje akvizici SPIDA Softwaru

Středa, 16 Červen 2021 23:27

Tags: Akvizice | Bentley Systems | OpenUtilities | Rozvodné sítě | SPIDA Software

SPIDAcalc utiity-2125Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la 14. června akvi­zi­ci spo­leč­nos­ti SPIDA Soft­ware, vý­vo­já­ře spe­ci­a­li­zo­va­né­ho soft­wa­ru pro návrh, ana­lý­zu a sprá­vu sys­té­mů ob­služ­ných slou­pů. SPIDA, která byla za­lo­že­na v roce 2007 v Co­lum­bu­su ve státě Ohio, na­bí­zí soft­wa­ro­vá ře­še­ní pro mo­de­lo­vá­ní, si­mu­la­ci a sprá­vu dat pro elek­tric­ké a ko­mu­ni­kač­ní ná­stro­je a je­jich po­sky­to­va­te­le in­že­nýr­ských slu­žeb v USA a Ka­na­dě.

In­te­gra­ce řešení firmy SPIDA do in­že­nýr­ské­ho soft­wa­ru Bent­ley Ope­nU­ti­li­ties a clou­do­vých slu­žeb di­gi­tál­ních dvoj­čat sítě roz­vod­né sítě po­mů­že řešit pro­blémy pře­cho­du na nové ob­no­vi­tel­né zdro­je ener­gie, včet­ně do­bí­je­ní elek­tro­mo­bi­lů, spo­leč­né­ho vy­u­ží­vá­ní elek­tric­kých slou­pů na pod­po­ru roz­ši­řo­vá­ní 5G ši­ro­ko­pásmo­vých sítí a mo­der­ni­za­ce a zpev­ně­ní elek­tric­ké sítě pro za­cho­vá­ní spo­leh­li­vos­ti a odol­nos­ti.
Akvi­zi­ce spo­leč­nos­ti SPIDA Soft­ware, která není pod­stat­ná pro fi­nanč­ní vý­sled­ky spo­leč­nos­ti Bent­ley, přidá 26 ko­le­gů ze Se­ver­ní Ame­ri­ky. Při trans­ak­ci po­skyt­la po­ra­den­ství ve­de­ní a ak­ci­o­ná­řům firmy SPIDA spo­leč­nost 7 Mile Advi­sors.
Celou zprá­vu v an­g­lič­ti­ně na­jde­te na www.bentley.com.


Mohlo by vás zajímat: