Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

OnRobot Roadshow pokračuje v Ostravě a Liberci

Středa, 07 Červenec 2021 23:29

Tags: Automatizace | Konzultace | Liberec | OnRobot | Ostrava | Roadshow | Uchopovače

OnRobot--2128Spo­leč­nost OnRo­bot ne­mu­sí­me na našem webu před­sta­vo­vat. Po Praze a Brně po­kra­ču­je OnRo­bot Show v Os­t­ra­vě (8. a 9. čer­ven­ce) a v Li­ber­ci (15. a 16. čer­ven­ce). Pokud če­lí­te pro­blé­mům na vaší vý­rob­ní lince a ne­mů­že­te najít ře­še­ní, které vy­ho­vu­je vašim po­tře­bám nebo chce­te zlep­šit své vý­rob­ní pro­ce­sy, pak OnRo­bot na­bí­zí pří­le­ži­tost pro­dis­ku­to­vat vaše vý­rob­ní pro­blémy a najít správ­né ře­še­ní.

Za­re­zer­vo­vat si mů­že­te ho­di­nu od­bor­né kon­zul­ta­ce s od­bor­ní­ky zdar­ma, z účas­ti vám ne­vy­plý­va­jí žádné zá­vaz­ky.

OnRo­bot je do­da­va­tel ře­še­ní pro ko­la­bo­ra­tiv­ní apli­ka­ce. Na­bí­zí tech­nic­ké know-how a klí­čo­vé ino­va­ce od pro­fe­si­o­ná­lů v ro­bo­tic­kém prů­mys­lu. S ob­chod­ní­mi kan­ce­lá­ře­mi a vý­vo­jo­vý­mi cen­t­ry po celém světě po­sky­tu­je tech­no­lo­gie všem, kdo po­tře­bu­jí au­to­ma­ti­zo­vat. Ob­chod­ní a tech­nic­ké kan­ce­lá­ře pro re­gi­on CEE sídlí ve Var­ša­vě a v Buda­peš­ti.

Za­re­zer­vuj­te si ho­di­no­vou kon­zul­ta­ci zdar­ma s Pa­tri­kem Po­le­nou, ex­per­tem na au­to­ma­ti­za­ci ze spo­leč­nos­ti OnRo­bot.

OnRobot CEE-Roadshow-End users-Czech-Ostrava

   8.  –  9. července 2021

 OnRobot CEE-Roadshow-End users-Czech-Liberec

 15. – 16. července 2021


Mohlo by vás zajímat: