Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Přepravní roboti a 3D tištěná sedla pro cyklisty

Středa, 14 Červenec 2021 23:56

Tags: 3D tisk | Akcelerátor | Josef Průša | Posedla | Projekty | PrusaLab | Va­nil­la Ro­bo­tics

vanillaRobotics a Posedla-2129Hi-tech dílna Prusa­Lab čes­ké­ho 3D tis­ka­ře Jo­se­fa Průši pod­po­ři­la for­mou ak­ce­le­rač­ní­ho pro­gra­mu in­ves­ti­ce­mi, ško­le­ní­mi a tech­no­lo­gic­kým zá­ze­mím dva pro­jek­ty. Jsou jimi Va­nil­la Ro­bo­tics, vy­ví­je­jí­cí au­to­nomní do­náš­ko­vé ro­bo­ty, a cyk­lis­tic­ká sedla vy­rá­bě­ná s vy­u­ži­tím 3D tisku pod znač­kou Po­sed­la. Spo­leč­ným cílem je ino­va­ce hard­wa­ro­vých pro­duk­tů, firmy zá­ro­veň vní­ma­jí ak­ce­le­rá­tor jako cestu k dal­ším in­ves­ti­cím.

Ro­bo­tič­tí kurý­ři míří do praž­ských ulic

Kon­ku­ro­vat lo­gis­ti­ce do­ru­čo­va­cích slu­žeb i vel­kých skla­dišť chce se svými au­to­nomní­mi ro­bo­ty dvo­ji­ce vý­vo­já­řů Tomáš Kriv­da a Jan Sed­lá­ček. Je­jich mo­to­ri­zo­va­ná trans­port­ní plo­ši­na při­po­mí­na­jí­cí ska­te­bo­ard do­ká­že již nyní za asi­s­ten­ce ope­rá­to­ra do­ru­čit zá­sil­ku o hmot­nos­ti až 20 ki­lo­gra­mů. Díky kom­bi­na­ci za­bu­do­va­ných sen­zo­rů a umělé in­te­li­gen­ce je schop­na de­te­ko­vat ob­jek­ty i osoby, a v re­ál­ném čase tak vy­tvá­řet mapu svého okolí. Ve­li­ký důraz je kla­den na mo­du­la­ri­tu ro­bo­ta — k ří­dí­cí jed­not­ce lze při­po­jit různé typy pod­voz­ku, které si zá­kaz­ník zvolí na zá­kla­dě po­tře­by. Kromě skla­do­vých pro­sto­rů je tedy vhod­ný i na pro­voz ve městě.

Vý­vo­já­ři ve spo­lu­prá­ci s Prusa­la­bem pro­šli mnoha ite­ra­ce­mi hard­wa­ru, a mimo jiné plá­nu­jí do­kon­čit vývoj plně ne­zá­vis­lé­ho na­vi­gač­ní­ho sys­té­mu. To by jim umož­ni­lo během ná­sle­du­jí­cích let uvést na trh ro­bo­tic­kou do­náš­ko­vou plat­for­mu za zlo­mek stá­va­jí­cích cen. Právě jasná vize, per­fekt­ně při­pra­ve­ný pro­jekt a tech­no­lo­gic­ká pro­pra­co­va­nost byly hlav­ní­mi dů­vo­dy, proč pro­jekt Va­nil­la Ro­bo­tics ak­ce­le­rá­to­rem Jo­se­fa Průši pro­šel.

Ro­bo­tic­ká flo­ti­la by se měla v první fázi za­mě­řit na tzv. last mile de­li­ve­ry, tedy trans­port zá­sil­ky ke kon­co­vé­mu zá­kaz­ní­ko­vi. Právě po­sled­ní krok v lo­gis­tic­kém pro­ce­su totiž bývá pro do­ru­čo­va­cí služ­by nej­ná­klad­něj­ší. Pra­ža­né by se měli s au­to­nomně na­vá­dě­ný­mi kurý­ry v uli­cích města se­tkat již v roce 2022.

První české cyk­lis­tic­ké sedlo vy­ro­be­né na míru

Myš­len­ka cyk­lis­tic­ké­ho sedla na míru, kde ve vý­vo­ji a ná­sled­né pro­duk­ci hraje klí­čo­vou roli 3D tisk (ale také po­kro­či­lé kom­po­zit­ní ma­te­ri­á­ly) se zro­di­la v hla­vách „po­sed­lých” cyk­lis­tů Mar­ti­na Řípy a Ji­ří­ho Du­žá­ra. Sedlo je jed­ním ze tří kon­takt­ních bodů cyk­lis­ty s kolem, a to jak padne, má zá­sad­ní vliv na zdra­ví, kom­fort a výkon. Každý člo­věk má uni­kát­ní fy­zi­o­lo­gii, přes­to výběr sedla vět­ši­nou pro­bí­há me­to­dou pokus-omyl, což není ide­ál­ní. Pro­duk­ce bude umís­tě­na kom­plet­ně v Česku. Firma tak re­a­gu­je na sou­čas­ný ne­do­sta­tek kol a cyk­lis­tic­kých kom­po­nen­tů vy­rá­bě­ných a im­por­to­va­ných z Asie.

Při vý­ro­bě budou kom­bi­no­vá­ny kla­sic­ké vý­rob­ní po­stu­py s pa­ra­me­t­ric­kým de­signem po­mo­cí 3D tisku. Na zá­kla­dě in­di­vi­du­ál­ních pa­ra­me­t­rů, které cyk­lis­ta zadá z po­hod­lí do­mo­va, bude do­cí­le­no přes­né a správ­né er­go­no­mie po­se­du.

Za první tři mě­sí­ce po­by­tu v ak­ce­le­rá­to­ru Po­sed­la pro­šli ně­ko­li­ka fá­ze­mi pro­to­ty­po­vá­ní od vstup­ních mo­de­lů až po tes­to­va­cí pro­to­ty­py. Díky ak­ce­le­rá­to­ru se jim po­da­ři­lo kon­so­li­do­vat tým klí­čo­vých spo­lu­pra­cov­ní­ků a do­da­va­te­lů, s je­jichž po­mo­cí chtě­jí letos fi­na­li­zo­vat plně funkč­ní pro­dukt, aby první sedla mohla pu­to­vat ke svým zá­kaz­ní­kům se za­čát­kem sezóny 2022.

Klí­čo­vé bude jed­ná­ní s dal­ším vhod­ným in­ves­to­rem, ale fi­nan­co­vá­ní vý­vo­je je plá­no­vá­no také z pro­de­je dal­ších pro­duk­tů, které po­má­ha­jí pe­čo­vat o cyk­lis­tic­ký posed. Na jaře v Po­sedlu vy­vi­nu­li s před­ní čes­kou aro­ma­te­ra­pe­u­tic­kou spo­leč­nos­tí uni­kát­ní re­cep­tu­ru cyk­lis­tic­ké­ho cha­mo­is krému, který uve­dou na trh ještě letos.

Prusa­Lab oce­ně­ným zpřístup­nil špič­ko­vé pro­to­ty­po­va­cí tech­no­lo­gie a každý pro­jekt dále pod­po­řil po­čá­teč­ní in­ves­ti­cí 450 tisíc korun na ma­te­ri­á­ly a služ­by spo­je­né s vý­vo­jem. Účast­ní­ci úzce spo­lu­pra­cu­jí s ex­per­ty na di­gi­tál­ní fab­ri­ka­ci a pro­jek­to­vé ří­ze­ní.

O pod­po­ru dílny se uchá­ze­lo cel­kem 92 pro­jek­tů. Vý­bě­ro­vé ří­ze­ní bylo vzhle­dem k počtu slib­ných při­hlá­šek oprav­du ná­roč­né. I proto se v Prusa­La­bu roz­hod­li ně­ko­lik dal­ších ná­pa­dů pod­po­řit jinou for­mou spo­lu­prá­ce. Dílna dále pod­po­ří na­pří­klad for­mou umě­lec­ké­ho gran­tu pro­jekt elek­tro­mag­ne­tic­ké­ho zr­ca­dla od vý­tvar­ní­ka Kryš­to­fa Brůhy.

Další informace na prusalab.cz/akcelerator.


Mohlo by vás zajímat: