Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Siemens získává FORAN software pro lodní inženýrství

Neděle, 25 Červenec 2021 22:48

Tags: Foran | Lodní design | Siemens | Software | Xcelerator

Siemens Foran Shipdesign-2130Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware ozná­mil 20. čer­ven­ce 2021, že po­de­psal do­ho­du se špa­něl­skou spo­leč­nos­tí SENER, nad­ná­rod­ní spo­leč­nos­tí z ob­las­ti stro­jí­ren­ství a tech­no­lo­gie, o koupi soft­wa­ru FORAN. FORAN je CAD/CAE/CAM soft­ware pro návrh, kon­struk­ci a in­že­nýr­ství pla­vi­del a lod­ních sta­veb.

Při­dá­ní pro­duk­tu a týmu FORAN do spo­leč­nos­ti Si­e­mens spolu s port­fo­li­em zá­kaz­ní­ků při­ná­ší zku­še­nos­ti a kom­plex­ní know-how na­příč slo­ži­tý­mi ko­merč­ní­mi lod­ní­mi pro­jek­ty, stan­dar­dy obran­né­ho prů­mys­lu a do­dr­žo­vá­ním před­pi­sů.
SENER Group si za­cho­vá a po­sí­lí svoji tra­dič­ní linii pod­ni­ká­ní v ná­moř­ním stro­jí­ren­ství, kde na­bí­zí kon­strukč­ní, in­že­nýr­ské a po­ra­den­ské služ­by pro různé typy lodí a po­břež­ních pla­vi­del.
FORAN bude při­dán do port­fo­lia Si­e­mens Xce­le­ra­tor a na­bíd­ne kom­plex­ní a in­te­gro­va­né port­fo­lio soft­wa­ru a slu­žeb, které po­krý­vá všech­ny aspek­ty ži­vot­ní­ho cyklu lodi, od kon­cepč­ní­ho ná­vr­hu přes vý­ro­bu až po pro­voz a op­ti­ma­li­zo­va­nou sprá­vu služ­by ži­vot­ní­ho cyklu.

Siemens Foran WeatherDeck-2130

Akvi­zi­ce Fo­ra­nu spo­leč­nos­tí Si­e­mens má být uza­vře­na ve čtvr­tém čtvrt­le­tí ka­len­dář­ní­ho roku 2021. Pod­mín­ky trans­ak­ce nejsou zve­řej­ně­ny.
Kom­plet­ní zprá­vu v an­g­lic­kém ja­zy­ce na­jde­te na www.plm.automation.siemens.com.


Mohlo by vás zajímat: