Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nová modulární platforma 3DxSUITE firmy Elysium

Pátek, 06 Srpen 2021 15:43

Tags: 3DxSUITE | Data | Elysium | Interoperabilita | Modularita | Škálovatelnost

3dxsuite concept en product-page-2132Ely­si­um ozná­mi­lo vy­dá­ní 3Dx­SU­I­TE, nové mo­du­lár­ní plat­for­my pro bez­pro­blé­mo­vou in­te­ro­pe­ra­bi­li­tu 3D dat. In­te­ro­pe­ra­bi­li­ta je hlav­ní de­ví­zou spo­leč­nos­ti Ely­si­um už od je­jí­ho za­lo­že­ní. Nej­vět­ší evo­lu­cí 3Dx­SU­I­TE je mo­du­la­rita­ a šká­lo­va­tel­nost je­jích dílů tech­no­lo­gií in­te­ro­pe­ra­bi­li­ty. Mo­du­lár­ní sta­veb­ní bloky umožňují při­způ­so­be­ná a fle­xi­bil­ní ře­še­ní pro in­di­vi­du­ál­ní po­tře­by zá­kaz­ní­ků při re­a­li­za­ci di­gi­tál­ních kom­plex­ních pro­ce­sů za­lo­že­ných na bez­pro­blé­mo­vé in­te­ro­pe­ra­bi­li­tě s vy­so­kou přes­nos­tí a spo­leh­li­vos­tí.

Chce­te -li se o kon­cep­tu do­zvě­dět více, sle­duj­te ozná­me­ní v září 2020 zde.

Před­nos­ti 3Dx­SU­I­TE

Pří­stup ke všem kom­po­nen­tám, které umožňují vý­vo­jo­vý na mo­de­lu za­lo­že­ný pro­ces

 • Při­způ­so­bi­tel­né PDQ (sys­tém ří­ze­ní kva­li­ty dat) kon­t­ro­ly
 • Pře­vod dat s vy­so­kou věr­nos­tí
 • Au­to­ma­tic­ká va­li­da­ce
 • Vý­kon­né 3D re­por­to­vá­ní
 • a více

Pod­po­ra více jak 100 for­má­tů

 • Pod­po­ro­vá­no je více než 100 for­má­tů včet­ně 3DE­x­pe­ri­en­ce, CATIA V5, NX, Creo Pa­ra­met­ric, So­li­dworks, Au­to­de­sk In­ven­tor, STEP a JT
 • Vy­lep­še­ná pod­po­ra prů­mys­lo­vých stan­dar­dů (QIF, 3DPDF, STEP)

Více vstu­pů pro vy­u­ži­tí pro­ce­sů

 • Snad­né a rych­lé pro­ve­de­ní
 • Po­čí­ta­čo­vé apli­ka­ce na vy­žá­dá­ní, webo­vé apli­ka­ce, kon­tex­to­vé na­bíd­ky sys­té­mu Win­dows, ve­sta­vě­né na­bíd­ky CAD a ope­ra­ce na pří­ka­zo­vém řádku pro pod­po­ru po­ža­do­va­ných pří­pa­dů po­u­ži­tí

In­tu­i­tiv­ní uži­va­tel­ské roz­hra­ní

 • K dis­po­zi­ci jsou různé po­moc­né ná­stro­je s in­tu­i­tiv­ním uži­va­tel­ským roz­hra­ním pro při­způ­so­be­ní cho­vá­ní a vý­stu­pů kom­po­nent 3Dx­SU­I­TE tak, aby splňovaly po­ža­dav­ky uži­va­te­lů

Ply­nu­lý pře­chod ze sou­čas­ných ře­še­ní firmy Ely­si­um

 • Výhod 3Dx­SU­I­TE mohou vy­u­ží­vat všich­ni stá­va­jí­cí uži­va­te­lé pro­duk­tů AS­FA­LIS, CAD­doc­tor a Di­rect­Transla­tor

Mohlo by vás zajímat: