Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Sandvik kupuje společnost DWFritz Automation

Pátek, 06 Srpen 2021 16:18

Tags: Akvizice | Automatizace | DWFritz Automation | Metrologie | Sandvik

DWFritz-cosmetic-dimensional-inspection-2132San­dvik po­de­psal smlou­vu o akvi­zi­ci spo­leč­nos­ti DWF­ri­tz Au­to­mati­on se síd­lem v USA, před­ní­ho glo­bál­ní­ho po­sky­to­va­te­le přes­ných me­t­ro­lo­gic­kých, in­spekč­ních a mon­táž­ních ře­še­ní pro vy­spě­lou vý­ro­bu. DWF­ri­tz Au­to­mati­on na­vr­hu­je, staví a pod­po­ru­je vy­so­ko­rych­lost­ní, bez­kon­takt­ní me­t­ro­lo­gic­ká ře­še­ní a au­to­ma­ti­zač­ní sys­témy na ob­jed­náv­ku. Spo­leč­nost bude za­čle­ně­na do di­vi­ze Me­t­ro­lo­gie v ob­chod­ní sekci San­dvik Ma­nu­factu­ring and Ma­chi­ning So­lu­ti­ons.

S DWF­ri­tz Au­to­mati­on chce San­dvik roz­ší­řit svou sou­čas­nou na­bíd­ku me­t­ro­lo­gie a za­ujmout před­ní místo v in-line me­t­ro­lo­gii, včet­ně širší po­zi­ce ve vy­so­ko­rych­lost­ní, vel­ko­ob­je­mo­vé, bez­kon­takt­ní in­spek­ci a au­to­ma­ti­za­ci mon­tá­že.
Oče­ká­vá se, že trans­ak­ce bude uza­vře­na ve druhé po­lo­vi­ně roku 2021, s pod­mín­kou ob­vyk­lých re­gu­lač­ních schvá­le­ní.


Mohlo by vás zajímat: