Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Zeppelin ZF nad Českou republikou

Středa, 25 Srpen 2021 22:37

Tags: Tour | Zeppelin NT | Zeppelin ZF | ZF Group

01 zeppelin branding 2021-2135Ve dnech 17. – 18. 9. 2021 bude Ze­ppe­lin ZF létat nad Čes­kou re­pub­li­kou. Or­ga­ni­zá­to­rem letu je sku­pi­na ZF, glo­bál­ní tech­no­lo­gic­ká spo­leč­nost s ře­še­ní­mi pro au­to­mo­bi­lo­vý prů­my­sl, která vzni­ka­jí i v tech­nic­kých cen­t­rech a vý­rob­ních zá­vo­dech v České re­pub­li­ce. Akce sou­vi­sí s pod­po­rou pro­pa­ga­ce glo­bál­ní stra­te­gie ZF „Next Ge­ne­rati­on Mo­bi­li­ty. NOW“.

Kdysi býval Ze­ppe­lin krá­lem nebes, dnes je le­tec­kou iko­nou a fas­ci­nu­jí­cím do­prav­ním pro­střed­kem. A pro ZF má zvlášt­ní vý­znam. Díky Ze­ppe­li­nu byla spo­leč­nost ZF v roce 1915 za­lo­že­na za úče­lem vý­ro­by kva­lit­něj­ších pře­vo­do­vých ústro­jí a pře­vo­do­vek pro le­ta­dla a mo­to­ro­vá vo­zi­dla.
ZF je na­dá­le ak­tiv­ní v ob­las­ti tech­no­lo­gic­kých ino­va­cí a in­te­gro­va­ných sys­té­mů pro au­to­mo­bi­lo­vý prů­my­sl. Po­sky­tu­je ře­še­ní pro před­ní au­to­mo­bi­lo­vé znač­ky, osob­ní i užit­ko­vá vo­zi­dla i pro prů­my­sl, a pod­po­ru­je tak roz­voj mo­bi­li­ty nové ge­ne­ra­ce.
Při roz­vo­ji mo­bi­li­ty bu­douc­nos­ti spo­leč­nost ne­za­po­mí­ná na svoji his­to­rii. ZF vy­ro­bi­la pře­vo­dov­ky pro vzdu­cho­loď nové ge­ne­ra­ce Ze­ppe­lin NT (NT = New Tech­no­lo­gy), jejíž let bu­de­te mít mož­nost sle­do­vat v září 2021 nad Čes­kou re­pub­li­kou. Ze­ppe­lin NT je jedna z nej­vět­ších ak­tiv­ních vzdu­cho­lo­dí na světě.

Next Ge­ne­rati­on Mo­bi­li­ty. NOW

Od roku 2018 není „Next Ge­ne­rati­on Mo­bi­li­ty“ jen ozna­če­ní pro stra­te­gii sku­pi­ny ZF – před­sta­vu­je také zá­va­zek k re­a­li­za­ci, a to jak pro mi­nu­lost, tak pro bu­douc­nost. Tímto zá­vaz­kem tech­no­lo­gic­ká spo­leč­nost na­zna­ču­je, že již nyní má mnoho ře­še­ní pro udr­ži­tel­nou mo­bi­li­tu zítř­ka, ať již v sé­ri­o­vé vý­ro­bě, nebo při­pra­ve­ných do bu­dou­cí vý­ro­by.
Až do této chví­le byla mo­bi­li­ta zá­klad­ní lid­skou po­tře­bou, která kladla na naše klima vel­kou zátěž. Proto bylo nutné pro­vést trans­for­ma­ci mo­bi­li­ty po celém světě. Pan­de­mie ko­ro­na­vi­ru dále zrych­li­la tempo to­ho­to tren­du. Lidé na celém světě nyní oče­ká­va­jí ži­vo­ta­schop­nou mo­bi­li­tu, která je elek­tric­ká, in­te­li­gent­ní, pro­po­je­ná, udr­ži­tel­ná, bez­peč­ná, au­to­nomní a také ce­no­vě do­stup­ná. JZF již na­bí­zí ře­še­ní, která tato oče­ká­vá­ní splňují.

ZF Ze­ppe­lin Tour 2021

ZF-Ze­ppe­lin Tour v České re­pub­li­ce začne 17. září 2021, kdy při­le­tí z Pol­ska. V tento den se pro­le­tí nad Pra­hou, Plzní a Kláš­ter­cem nad Ohří. Dne 18. září 2021 pak vzdu­cho­loď mů­že­te vidět nad Pra­hou, Jab­lon­cem nad Nisou a Sta­rou Bo­lesla­ví.

ZF v České re­pub­li­ce je za­stou­pe­na v osmi měs­tech – ve Frý­dlan­tu (vý­ro­ba brzd a ří­ze­ní), Jab­lo­nec nad Nisou (vý­ro­ba a vývoj brzd), Kláš­te­rec nad Ohří (vý­ro­ba elek­tro­nic­kých sys­té­mů), Plzeň (vý­zkum a vývoj, 3D tisk a ře­še­ní in­te­li­gent­ní ko­nek­ti­vi­ty), Staňkov (vý­ro­ba ná­prav pro sta­veb­ní a ze­mě­děl­ské stro­je a pře­vo­dov­ky pro elek­tric­ké vy­so­kozdviž­né vo­zí­ky), Stará Bo­leslav (vý­ro­ba bez­peč­nost­ních pásů, zámků, zá­pa­dek a vývoj a tes­to­vá­ní pro­to­ty­pů), Žatec (vý­ro­ba pod­voz­ků v plně au­to­ma­ti­zo­va­né mon­tá­ži dílů) a de­ta­šo­va­né pra­co­viš­tě plzeňského vý­vo­jo­vé­ho cen­t­ra ve Zlíně (vývoj soft­wa­ru).

Vstu­pen­ky na tuto je­di­neč­nou akci – vy­hlíd­ko­vé lety Ze­ppe­li­nem ZF nad Čes­kou re­pub­li­kou nejsou k dis­po­zi­ci k vol­né­mu pro­de­ji, ale mů­že­te je vy­hrát v sou­tě­ži na rádiu Im­puls.

Dráhu letu vzdu­cho­lo­di Ze­ppe­lin ZF lze sle­do­vat na Fli­gh­tRa­dar24, který uka­zu­je po­lo­hu le­ta­dla v re­ál­ném čase na mapě. Jed­no­du­še za­dej­te do apli­ka­ce iden­ti­fi­kač­ní číslo „DLZNT“ při­dě­le­né vzdu­cho­lo­di ZF.
Další in­for­ma­ce o Ze­ppe­li­nu na­lez­ne­te na www.zf.com/zeppelin a na Facebooku.


Mohlo by vás zajímat: