Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

ZF spustila divizi „Commercial Vehicle Solutions“

Úterý, 18 Leden 2022 14:32

Tags: Commercial Vehicle Solutions | CVS | Divize | WABCO | ZF Group

ZF-System-Truck w-2203Nová divize užitkových vozidel společnosti ZF „Commercial Vehicle Solutions“ byla spuštěna podle plánu na začátku roku. Spojuje dohromady bývalé divize Commercial Vehicle Technology a Commercial Vehicle Control Systems (dříve WABCO) společnosti ZF. Spo­leč­nost ZF ozná­mi­la úspěš­ný start své nové di­vi­ze „Com­mer­cial Vehicle So­lu­ti­ons“ (CVS) s účin­nos­tí od 1. ledna 2022.

Nová di­vi­ze spo­ju­je od­bor­né zna­los­ti ZF v od­vět­ví užit­ko­vých vo­zi­del a vý­znam­ně po­sou­vá ře­še­ní pro bez­peč­nou, udr­ži­tel­nou a di­gi­ta­li­zo­va­nou do­pra­vu. Nová di­vi­ze sdru­žu­je do­hro­ma­dy bý­va­lé di­vi­ze Com­mer­cial Vehicle Tech­no­lo­gy a Com­mer­cial Vehicle Con­t­rol Sys­tems spo­leč­nos­ti ZF, z nichž druhá byla vy­tvo­ře­na po akvi­zi­ci firmy WABCO spo­leč­nos­tí ZF v květ­nu roku 2020.

S novou di­vi­zí CVS se nyní ZF umis­ťu­je jako nej­vět­ší svě­to­vý do­da­va­tel kom­po­nen­tů a sys­té­mů pro prů­my­sl užit­ko­vých vo­zi­del. Díky ši­ro­ké­mu tech­no­lo­gic­ké­mu po­sta­ve­ní a pů­sob­nos­tí na glo­bál­ním trhu může svým zá­kaz­ní­kům na­bíd­nout klí­čo­vá ře­še­ní, která po­tře­bu­jí k trans­for­ma­ci pro­duk­to­vé­ho port­fo­lia, a to z jed­no­ho zdro­je. V sou­la­du s pod­ni­ko­vou stra­te­gií „Next Ge­ne­rati­on Mo­bi­li­ty“ di­vi­ze CVS urych­lí stra­te­gii glo­bál­ní­ho růstu ZF.

Di­vi­ze Com­mer­cial Vehicle So­lu­ti­ons spo­leč­nos­ti ZF je pod­po­ro­vá­na při­bliž­ně 25 000 za­měst­nan­ci v 61 lo­ka­cích ve 28 ze­mích.


Mohlo by vás zajímat: