Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Sidus Space s novou divizí vícemateriálového 3D tisku

Pondělí, 22 Leden 2024 23:37

Tags: Divize | Družice | Mark­For­ged | OnyxFR-A | Sidus Space | Vícemateriálový 3D tisk

Lizziesat-banner-2404Sidus Space, za­bý­va­jí­cí se vesmír­ný­mi tech­no­lo­gi­e­mi a da­to­vý­mi služ­ba­mi, do­sá­hl dal­ší­ho mil­ní­ku, když před­sta­vil svou ino­va­tiv­ní di­vi­zi 3D tisku z více ma­te­ri­á­lů. Od­bor­né zna­los­ti spo­leč­nos­ti se roz­ši­řu­jí nad rámec tra­dič­ní vý­ro­by hard­wa­ru a sa­te­li­tů a nyní na­bí­zí ino­va­tiv­ní in­že­nýr­ské služ­by a pro­gre­siv­ní 3D tisk.

Spo­leč­nost vy­u­ži­la tis­kár­ny Mark­For­ged X7 a ma­te­ri­ál Onyx FR­‑A k vý­ro­bě kon­struk­čních pod­půr­ných sou­čás­tí své dru­ži­ce Liz­zie­Sat, jejíž start na dru­ži­ci Trans­por­ter 10 je na­plá­no­ván nejdří­ve v břez­nu 2024. Tento ino­va­tiv­ní ma­te­ri­ál, který je během pro­ce­su 3D tisku vy­ztu­žen vrst­va­mi uh­lí­ko­vých vlá­ken (CF) a vy­zna­ču­je se ne­hoř­la­vý­mi vlast­nost­mi, umož­nil vy­tvo­řit sa­te­lit­ní díly, které pře­ko­ná­va­jí pev­nost hli­ní­ku a zá­ro­veň vý­raz­ně sni­žu­jí hmot­nost. To před­sta­vu­je re­vo­luč­ní posun v tra­dič­ních vý­rob­ních me­to­dách.

Aby byla za­jiš­tě­na při­způ­so­bi­vost vesmír­né­mu pro­stře­dí, pro­ve­dl Sidus dů­klad­né testy od­ply­ně­ní v sou­la­du s nor­ma­mi ASTM E595. Vý­sled­ky pro­ká­za­ly pů­so­bi­vé vý­sled­ky, které po­tvr­di­ly kom­pa­ti­bi­li­tu s vesmír­ným pro­vo­zem.

Na zá­kla­dě úspě­chu kon­struk­ce dru­ži­ce Liz­zie­Sat z ny­lo­no­vých 3D tiš­tě­ných ma­te­ri­á­lů Onyx roz­ši­řu­je Sidus Space své mož­nos­ti na širší trh. Spo­leč­nost na­bí­zí uni­kát­ní da­ta­bá­zi „di­gi­tál­ní­ho skla­du“ pro uklá­dá­ní dílů, která zá­kaz­ní­kům umo­ž­ňuje snad­ný tisk di­gi­tál­ních dílů schvá­le­ných vý­rob­cem. Služ­ba pojme jednu nebo více jed­no­tek pro osob­ní po­u­ži­tí a zá­kaz­ní­ci se mohou roz­hod­nout, zda si ne­cha­jí díly vy­tisk­nout a dodat přímo, nebo zda si je ne­cha­jí vy­tisk­nout od svých kli­en­tů z di­gi­tál­ní­ho skla­du 3D mo­de­lů Sidus Space.

Di­vi­ze ví­ce­ma­te­ri­á­lo­vé­ho 3D tisku se spe­ci­a­li­zu­je na kom­po­zit­ní ma­te­ri­á­ly, včet­ně ny­lo­nu Onyx, Onyx FR­‑A, uh­lí­ko­vých vlá­ken (CF), skel­ných vlá­ken a ke­vla­ru. Kromě toho spo­leč­nost na­bí­zí 3D tisk z ma­te­ri­á­lů PLA a TPU.


Mohlo by vás zajímat: