Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Leica tour 2020 on-line

Pondělí, 06 Duben 2020 08:34

Tags: BLK2GO | COVID-19 | Gefos | Geodézie | Geosystémy | Laserové skenování | Leica | Novinky | on-line | Tour

Leica Tour 2020-2015Leica Tour 2020 star­to­va­la 9. břez­na 2020 v Ústí nad Labem a v plánu bylo pro­jet s ní trasu Kar­lo­vy Vary, České Bu­dě­jo­vi­ce, Praha, Par­du­bi­ce, Os­t­ra­va, Olo­mouc a Brno. Zá­jem­ci se při­šli, či měli při­jít se­zná­mit s no­vin­ka­mi Leica Ge­o­sys­tems. K vi­dě­ní byl i nový mo­bil­ní ske­ner Leica BL­K2­GO. Ovšem po ab­sol­vo­vá­ní po­lo­vi­ny plá­no­va­ných za­stá­vek za­sáh­ly do roz­je­té tour vlád­ní opat­ře­ni proti ko­ro­na­vi­ru Covid-19. Na no­vin­ky a akce se tak nyní mů­že­te nyní po­dí­vat z kan­ce­lá­ře nebo do­mo­va. 

Po­­řa­­da­­tel, kte­rým je firma Gefos, pro vás po­stup­ně doplňuje on-line obsah, ke kte­ré­mu se lze do­stat přes webo­vé strán­ky www.gefos-leica.cz nebo pro­střed­nic­tvím dá­le uve­de­ných od­ka­zů.
Ak­tu­ál­ně jsou k dis­po­zi­ci videa Leica Tour 2020 on-line – Ge­o­dé­zieLeica Tour 2020 on-line – La­se­ro­vé ske­no­vá­ní.


Mohlo by vás zajímat: