Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Sandvik kupuje tvůrce Mastercamu – CNC Software

Úterý, 31 Srpen 2021 22:25

Tags: Akvizice | CAD/CAM | CNC Software Inc. | Mastercam | Sandvik | Software

Mastercam-cad-cam-productivity-plus-2135Spo­leč­nost San­dvik po­de­psa­la smlou­vu o akvi­zi­ci spo­leč­nos­ti CNC Soft­ware se síd­lem v USA, po­sky­to­va­te­le soft­wa­ro­vých ře­še­ní CAD/CAM pro vý­rob­ní od­vět­ví a spo­leč­nos­ti sto­jí­cí za CAM soft­warem Mas­ter­cam, nej­roz­ší­ře­něj­ší CAM (Com­pu­ter Aided Ma­nu­factu­ring) znač­kou v tomto od­vět­ví. CNC Soft­ware bude za­čle­něn do di­vi­ze Au­to­mati­on De­sign & Plan­ning v rámci San­dvik Ma­nu­factu­ring and Ma­chi­ning So­lu­ti­ons.

Koupí CNC Soft­wa­ru zís­ká­vá San­dvik svě­to­vou CAM znač­ku v soft­wa­ro­vé sadě Mas­ter­cam s nej­vět­ší v oboru in­sta­lo­va­nou zá­klad­nou při­bliž­ně 270 000 li­cen­cí/uži­va­te­lů, sil­nou sítí pro­dej­ců na trhu a dobře za­ve­de­ný­mi part­ner­ství­mi s před­ní­mi vý­rob­ci stro­jů a ná­stro­jař­ský­mi spo­leč­nost­mi.
CNC Soft­ware má v CAM silné po­sta­ve­ní na trhu, a to zejmé­na pro malé a střed­ní vý­rob­ní pod­ni­ky (SME), což bude pod­po­ro­vat stra­te­gic­ké am­bi­ce San­dvi­ku vy­ví­jet ře­še­ní pro au­to­ma­ti­za­ci vý­rob­ní­ho hod­no­to­vé­ho ře­těz­ce pro malé a střed­ní pod­ni­ky – a po­sky­to­vat kon­ku­ren­ce­schop­ná ře­še­ní pro velké přímé do­da­va­te­le (OEM). Oče­ká­vá se, že kom­bi­na­ce sil­ných strá­nek Mas­ter­ca­mu s na­bíd­kou a know-how spo­leč­nos­ti San­dvik v ob­las­ti ob­rá­bě­ní bude dů­le­ži­tým fak­to­rem při au­to­ma­ti­za­ci kon­co­vých vý­rob­ních pro­ce­sů zá­kaz­ní­ků.
Trans­akč­ní ná­kla­dy mají být za­účto­vá­ny ve tře­tím čtvrt­le­tí 2021 a od­ha­do­vá­ny jsou na 25 mi­li­o­nů švéd­ských korun (SEK).
Stra­ny se do­hod­ly, že ne­zve­řej­ní kupní cenu. Oče­ká­vá se, že do­ho­da bude uza­vře­na během 4. čtvrt­le­tí 2021 s vý­hra­dou ob­vyk­lých re­gu­lač­ních schvá­le­ní. V sou­vis­los­ti s uzá­věr­kou San­dvik pro­ve­de odpis pře­krý­va­jí­cích se aktiv, což před­sta­vu­je 30 mi­li­o­nů SEK.


Mohlo by vás zajímat: