Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Simulace návrhů mmWave filtrů pro 5G aplikace s HFWorks

Středa, 01 Září 2021 23:37

Tags: 5G sítě | ECAD | EMWORKS | Filtry | HFWorks | Optimalizace | Simulace

EMWorks-Simulace mmWave filtru-2135Ros­tou­cí po­ptáv­ka po apli­ka­cích 5G zvy­šu­je po­tře­bu kom­po­nent rá­di­o­vých frek­ven­cí (RF) a mi­k­ro­vln­ných fil­trů ve frek­venč­ních pás­mech mi­li­me­t­ro­vých vln (mmWa­ve). Sí­ťo­vé sys­témy 5G vy­ža­du­jí pro pře­nos vy­so­ké rych­los­ti dat fil­try s ši­ro­ký­mi šíř­ka­mi pásma, dobrou se­lek­ti­vi­tou a vy­ni­ka­jí­cí tep­lot­ní sta­bi­li­tou v kom­pakt­ním ba­le­ní.

Webi­nář, po­řá­da­ný fir­mou EMWorks ve čtvr­tek 9. září 2021 ve dvou sek­cích v 15:00 a 20:00 hodin, bude dis­ku­to­vat o hlav­ních pro­blé­mech fil­tro­vá­ní u ná­vrhů 5G mmWa­ve fil­trů pra­cu­jí­cích na 28 GHz. Ukáže vám, jak lze si­mu­lač­ní ná­stroj HFWorks po­u­žít k op­ti­ma­li­za­ci ná­vr­hu mmWa­ve fil­tru a ana­lý­ze jeho te­pel­né­ho cho­vá­ní.

   Registrujte se nyní   
Mohlo by vás zajímat: