Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Mobilní robotické příslušenství – nový segment na trhu s roboty

Čtvrtek, 02 Září 2021 22:09

Tags: Automatizace | GuardCom | Logistika | MiR | MRE | Robotika | ROEQ | ROEQ Assist

TML200 hero solutions-2135Spo­leč­nost ROEQ, jeden z ve­dou­cích vý­rob­ců mo­bil­ní­ho ro­bo­tic­ké­ho pří­slu­šen­ství (MRE), po­si­lu­je své ak­ti­vi­ty ve střed­ní a vý­chod­ní Ev­ro­pě (CEE) a nyní ofi­ci­ál­ně vstu­pu­je na lo­kál­ní trhy s ře­še­ní­mi, která pod­ni­kům umož­ní au­to­ma­ti­zo­vat ši­ro­ké spek­trum pro­ce­sů vni­t­ro­pod­ni­ko­vé lo­gis­ti­ky – snad­no, rych­le a za efek­tiv­ní ná­kla­dy.

Podle Sher­mi­ne Gotfred­sen, ře­di­tel­ky glo­bál­ní­ho ob­cho­du v ROEQ, před­sta­vu­jí Česko a Slo­ven­sko vedle Pol­ska nej­vět­ší po­ten­ci­ál v rámci střed­ní a vý­chod­ní Ev­ro­py, vzhle­dem k velmi roz­vi­nu­té­mu vý­rob­ní­mu sek­to­ru zejmé­na v od­vět­ví au­to­mo­bil­ní­ho prů­mys­lu, který rych­le adop­tu­je nová ře­še­ní po­sta­ve­ná na mo­bil­ní ro­bo­ti­ce.

TK ROEQ-2135

ROEQ na­bí­zí ino­va­tiv­ní mo­bil­ní pří­slu­šen­ství, jako jsou vá­leč­ko­vé do­prav­ní­ky, zdvi­že, vo­zí­ky, pod­jez­do­vé sys­témy či ko­mu­ni­kač­ní a mo­ni­to­ro­va­cí sys­témy, všech­ny vy­rá­bě­né v Dán­sku. Na­pří­klad vá­leč­ko­vé mo­du­ly ROEQ TR500 Auto a TR1000 Auto s au­to­ma­ti­zo­va­ným zdvi­ho­vým me­cha­nis­mem umožňují ro­bust­ním au­to­nomním mo­bil­ním ro­bo­tům (AMR) spo­leč­nos­ti MiR, včet­ně mo­de­lů Mi­R500 a Mi­R1000 (s nos­nos­tí 500 kg resp. 1 000 kg), na­klá­dat a vy­klá­dat zboží a pa­le­ty růz­ných hmot­nos­tí ve vý­rob­ních za­ří­ze­ních bez ja­ké­ko­liv asi­s­ten­ce lid­ské ob­slu­hy.

Dů­le­ži­tou kom­po­nen­tou stan­dar­di­zo­va­né­ho MRE sys­té­mu a za­střešu­jí­cí vrst­vou uce­le­né­ho na­sa­ze­ní AMR ře­še­ní je soft­ware ROEQ As­sist. Soft­ware na­hra­je před­na­sta­ve­ný úkol do ro­bo­ta MiR, který je pak možné mo­di­fi­ko­vat v roz­hra­ní MiR a rych­le a kon­zis­tent­ně dis­tri­bu­o­vat v rámci celé AMR flo­ti­ly. Tím usnadňuje in­te­gra­ci, zvy­šu­je pro­duk­ti­vi­tu a zlep­šu­je bez­peč­nost.

Ře­še­ní Gu­ard­Com od ROEQ je ko­mu­ni­kač­ní ře­še­ní umožňující ro­bo­tům MiR osa­ze­ným vá­leč­ko­vým do­prav­ní­kem ROEQ ko­mu­ni­ko­vat přímo s na­klád­ko­vý­mi či vy­klád­ko­vý­mi sta­ni­ce­mi k za­há­je­ní transfe­ru zboží. Umís­ti­lo se v ak­tu­ál­ním se­zna­mu 50 ro­bo­tic­kých ino­va­cí RBR50 pu­b­li­ka­ce Ro­bo­tics Busi­ness Re­view. Gu­ard­Com do­vo­lu­je na­hra­dit těž­ko­pád­né WiFi sys­témy tře­tích stran a vy­hnout se ča­so­vým zdr­že­ním, chy­bám a ne­ho­dám na mís­tech na­klád­ky a vy­klád­ky.

V ROEQ si uvě­do­mu­jí, že vstu­pu­jí na trh s dlou­ho­le­tou tra­di­cí ře­še­ních vy­rá­bě­ných ve vlast­ní režii. Ale jsou si jisti, že pro české a slo­ven­ské pod­ni­ky jsou pří­no­sy v po­do­bě lepší ná­vrat­nos­ti in­ves­tic, niž­ších cel­ko­vých ná­kla­dů na vlast­nic­tví, spo­leh­li­vos­ti, fle­xi­bi­li­ty a snaz­ší soft­wa­ro­vé in­te­gra­ce dů­le­ži­té. Stan­dard­ní ře­še­ní ihned při­pra­ve­ná k pro­vo­zu po­sky­tu­jí úspo­ry při vý­vo­ji, im­ple­men­ta­ci a ser­vi­su. Pří­slu­šen­ství ROEQ umožňují zá­kaz­ní­kům vy­u­ží­vat výhod vyšší pro­duk­ti­vi­ty, vy­tí­že­nos­ti a bez­peč­nos­ti AMR tech­no­lo­gií.

Ře­še­ní ROEQ jsou v Česku a na Slo­ven­sku do­dá­vá­na třemi lo­kál­ní­mi part­ne­ry: AM­TECH, MTSDRE­A­Mland.

Vývoj trhu s AMR

Podle zprá­vy ana­ly­tic­ké spo­leč­nos­ti Grand View Re­search po­ros­te v le­tech 2020 až 2027 glo­bál­ní trh s AMR ro­bo­ty kaž­do­roč­ně o 19,6 %. Spo­leč­nost ABI Re­search před­po­ví­dá, že ce­lo­svě­to­vý trh s AMR vzros­te z 800 mi­li­o­nů do­la­rů v roce 2020 na 49 mi­li­ard v roce 2030.


Mohlo by vás zajímat: