Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Ansys získává společnost Zemax

Úterý, 07 Září 2021 01:16

Tags: Akvizice | ANSYS | Fotonika | Optika | Simulace | Zemax

Ansys Zemax-2136Ansys ozná­mil 31. srpna, že uza­vřel de­fi­ni­tiv­ní smlou­vu o koupi spo­leč­nos­ti Zemax, lídra v ob­las­ti si­mu­la­ce vy­so­ce vý­kon­ných sys­té­mů op­tic­ké­ho zob­ra­zo­vá­ní (aplikace Zemaxu využívá například naše Meopta). Po uza­vře­ní akvi­zi­ce roz­ší­ří roz­sah na­bíd­ky svých ře­še­ní a po­skyt­ne uži­va­te­lům kom­plex­ní kon­co­vá ře­še­ní pro si­mu­la­ci op­tic­kých a fo­to­nic­kých pro­duk­tů příští ge­ne­ra­ce.

Tyto ino­va­ce sa­ha­jí od fo­to­nic­kých ob­vo­dů přes sys­témy přes­né­ho vi­dě­ní až po osvět­le­ní na úrov­ni sys­té­mu a mohly by zna­me­nat prů­lo­my ve zdra­vot­nic­tví, au­to­no­mii, spo­třeb­ní elek­tro­ni­ce a prů­mys­lo­vém in­ter­ne­tu věcí.
Mo­der­ní pro­duk­ty spo­lé­ha­jí na ve­sta­vě­né op­tic­ké sys­témy. Přes­né zob­ra­zo­vá­ní fy­zic­ké­ho světa a před­po­ví­dá­ní vlast­nos­tí těch­to zob­ra­zo­va­cích sys­té­mů je zá­sad­ní u pro­duk­tů tak roz­ma­ni­tých, jako jsou ro­bo­tic­ké chi­rur­gic­ké asi­s­tenč­ní sys­témy, au­to­nomní vo­zi­dla, ka­me­ry pro stro­jo­vé vi­dě­ní a le­tec­ké a obran­né apli­ka­ce. Tyto pro­duk­ty zá­vi­sí na přes­ném op­tic­kém tra­so­vá­ní pa­prs­ků a spo­leh­li­vém ná­vr­hu čoček, přes­to je vy­tvá­ře­ní zob­ra­zo­va­cí­ho sys­té­mu slo­ži­tý úkol kom­pli­ko­va­ný přís­ný­mi po­ža­dav­ky na přes­nost, to­le­ran­ci a vy­ro­bi­tel­nost. Zemax po­sky­tu­je uži­va­te­lům ne­pře­ko­na­tel­nou přes­nost a šíři v tech­no­lo­gi­ích si­mu­la­ce a op­ti­ma­li­za­ce ob­ra­zu.
Po při­dá­ní Zemax tech­no­lo­gií na­bíd­ne Ansys zá­kaz­ní­kům kom­plex­ní ře­še­ní pro si­mu­la­ci cho­vá­ní svět­la v kom­plex­ních, ino­va­tiv­ních pro­duk­tech – od mi­k­ro­mě­řít­ka s fo­to­nic­ký­mi pro­duk­ty Ansys Lu­me­ri­cal, přes zob­ra­zo­vá­ní fy­zic­ké­ho světa Ze­ma­xem až po vní­má­ní lid­ským vi­dě­ním s Ansys Speos. Toto kom­plex­ní ře­še­ní umož­ní uži­va­te­lům rych­le­ji vy­tvá­řet op­ti­mál­ní ná­vrhy ze­fek­tiv­ně­ním pra­cov­ní­ho po­stu­pu a ko­mu­ni­ka­ce mezi fo­to­nic­ký­mi, op­tic­ký­mi, me­cha­nic­ký­mi a vý­rob­ní­mi in­že­ný­ry.
Zemax se síd­lem v Kirklan­du, stát Wa­shing­ton, má 30le­tou his­to­rii glo­bál­ní­ho úspě­chu na­příč od­vět­ví­mi. Spo­leč­nost za­měst­ná­vá více než 100 lidí po celém světě.
Ansys uza­vřel de­fi­ni­tiv­ní smlou­vu o koupi Ze­ma­xu s EQT Pri­va­te Equi­ty, sou­čas­ným ma­ji­te­lem spo­leč­nos­ti. Oče­ká­vá se, že trans­ak­ce bude uza­vře­na ve čtvr­tém čtvrt­le­tí roku 2021, za před­po­kla­du ob­dr­že­ní schvá­le­ní re­gu­lač­ní­mi or­gá­ny a spl­ně­ní dal­ších ob­vyk­lých pod­mí­nek uza­vře­ní. Ne­o­če­ká­vá se, že by trans­ak­ce měla vý­znam­ný dopad na fi­nanč­ní vý­sled­ky roku 2021.


Mohlo by vás zajímat: