Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Setkání s CADservisem

Středa, 08 Září 2021 22:36

Tags: CAD | CADservis | CAM | Setkání | Uživatelé | ZW3D | ZWCAD

Dolni oblast Vitkovice-2136CAD­ser­vis s kon­sta­to­vá­ním, že se dlou­ho ne­mohl se­tkat osob­ně s uži­va­te­li a rád by to na­pra­vil, při­pra­vu­je Se­tká­ní s CAD­ser­vi­sem, a to ve dnech 7.–8. října 2021 v Dolní ob­las­ti Vít­ko­vi­ce, bu­do­vě Gong. Akce je ur­če­na pro uži­va­te­le i od­bor­nou ve­řej­nost. Účast­ní­ci se mohou těšit na za­jí­ma­vé před­náš­ky a in­for­ma­ce z oboru (CAD i CAM) i na řeč­ní­ky z řad uži­va­te­lů ZWCAD/ZW3D, kteří s budou sdí­let úspěš­né pro­jek­ty a té­ma­ta z oboru.

V pro­gra­mu Se­tká­ní je také ex­kur­ze v Dolní ob­las­ti Vít­ko­vi­ce (ná­rod­ní kul­tur­ní tech­nic­ká pa­mát­ka), pa­ne­lo­vé od­bor­né dis­ku­se, ne­twor­king a ne­chy­bí ani po­se­ze­ní u dob­ré­ho vína za zvuku cim­bá­lo­vé mu­zi­ky. (Pro ne­vi­na­ře budou při­pra­ve­ny al­ter­na­ti­vy.)

Setkani s CADSERVIS-2136

 

 


Mohlo by vás zajímat: