Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Transformace logistiky v TE Connectivity roboty MiR

Pondělí, 20 Září 2021 20:54

Tags: AMR | Automatizace | Logistika | MiR | MiR Fleet | MiR200 | Optimalizace | TE Connectivity

MiR TE Connectivity III-2138Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots (MiR) ozná­mil, že spo­leč­nost TE Con­necti­vi­ty, Tier 2 do­da­va­tel do au­to­mo­bi­lo­vé­ho prů­mys­lu, im­ple­men­to­va­la ve vý­rob­ním za­ří­ze­ní v ma­ďar­ské Ostři­ho­mi šest ro­bo­tů Mi­R200 za úče­lem op­ti­ma­li­za­ce vni­t­ro­pod­ni­ko­vé lo­gis­ti­ky. Flo­ti­la ro­bo­tů MiR vý­raz­ně zrych­li­la pře­pra­vu po­třeb­ných su­ro­vin a de­sí­tek mi­li­o­nů elek­tric­kých ko­nek­to­rů a zá­su­vek vy­ro­be­ných každý den, čímž se zvý­ši­la pro­duk­ti­vi­ta pře­pra­vy.

Pro­jekt je sou­čás­tí glo­bál­ní stra­te­gie za­mě­ře­né na plnou au­to­ma­ti­za­ci in­ter­ních pro­ce­sů ma­ni­pu­la­ce s ma­te­ri­á­lem v za­ří­ze­ních TE Con­necti­vi­ty po celém světě.

Flo­ti­la Mi­R200 pod­po­ru­je lo­gis­ti­ku

Flo­ti­la šesti ro­bo­tů Mi­R200 plní v to­vár­ně dva typy úkolů s pře­dem na­pro­gra­mo­va­ný­mi mi­se­mi, které do pro­vo­zu uved­li sami za­měst­nan­ci pro­střed­nic­tvím uži­va­tel­sky pří­vě­ti­vé­ho soft­wa­ru MiR Fleet. Pět AMR ro­bo­tů pře­pra­vu­je su­ro­vi­ny a ho­to­vé vý­rob­ky mezi skla­dem a pra­co­viš­ti ur­če­ný­mi k dal­ší­mu zpra­co­vá­ní. Šestý robot je po­u­ží­ván v plně au­to­ma­ti­zo­va­ném na­sta­ve­ní se spe­ci­ál­ním, na míru vy­ro­be­ným mo­du­lem. Au­to­ma­tic­ká ba­li­cí sta­ni­ce, která je umís­tě­ná vedle vstři­ko­va­cí­ho stro­je, po­čí­tá ho­to­vé vý­rob­ky a v pří­pa­dě na­pl­ně­ní úlož­né­ho pro­sto­ru au­to­ma­tic­ky při­vo­lá ro­bo­ta. Mi­R200 v rámci své mise vy­zved­ne prázd­ný koš, na­hra­dí jej plným a pře­pra­ví a uloží do skla­du. Poté, co pro­střed­nic­tvím soft­wa­ru MiR Fleet za­měst­na­nec ro­bo­ta na­sta­ví a spus­tí, není již za­po­tře­bí dal­ší­ho zá­sa­hu člo­vě­ka. Tento pro­ces je pro­to­ty­pem au­to­ma­ti­zo­va­né­ho vy­so­kozdviž­né­ho skla­do­vé­ho sys­té­mu tes­to­va­né­ho v os­t­rém pro­vo­zu.

Snad­ná im­ple­men­ta­ce, jed­no­du­chá ob­slu­ha

Po bez­pro­blé­mo­vém pře­cho­du na pro­ce­sy au­to­nomní vni­t­ro­pod­ni­ko­vé lo­gis­ti­ky, spo­leč­nost TE Con­necti­vi­ty nyní tes­tu­je ro­bo­tic­ké ino­va­ce, které jsou v sou­čas­né době ve vý­vo­ji. Jed­ním z pří­kla­dů je ře­še­ní vy­u­ží­va­jí­cí webo­vé ka­me­ry a tech­no­lo­gii umělé in­te­li­gen­ce (AI) za­lo­že­né na stro­jo­vém učení. MiR robot de­te­ku­je, zda se v dané ob­las­ti ne­na­chá­zí jiný robot ji­né­ho typu než AMR, aby tak za­brá­nil mož­ným ko­li­zím.
Spo­leč­nost TE Con­necti­vi­ty vy­tvo­ři­la v rámci spo­lu­prá­ce s MiR novou vý­rob­ní di­vi­zi, která má plně vy­u­žít schop­nos­tí ro­bo­tů a au­to­ma­ti­zo­vat in­ter­ní ma­ni­pu­la­ci s ma­te­ri­á­lem.

Více informací na www.mobile-industrial-robots.com
Video z TE Connectivity na www.youtube.com


Mohlo by vás zajímat: