Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Pozvánka na konferenci BIM DAY 2021

Čtvrtek, 30 Září 2021 23:35

Tags: BIM DAY | buildingSMART | CzBIM | Konference | Stavebnictví

BIM DAY 2021-2139Tým czBIM – bu­il­dingSMART Česká re­pub­li­ka zve na další roč­ník kon­fe­ren­ce BIM DAY, který se koná 12. – 13. října 2021 v Cla­ri­on Con­gress Hotel Pra­gue, Freyo­va 945/33, Praha. Pro­gram le­toš­ní­ho BIM DAY je na­pl­ně­ný k prask­nu­tí. V prv­ním dni se ko­le­go­vé z ostat­ních po­bo­ček bu­il­ding­SMART po­dě­lí o to, jak pra­cu­jí s BIM v např. v Pol­sku nebo Slo­vin­sku.

S čes­ký­mi zá­stup­ci se po­dí­vá­me na to, jak se vy­po­řá­dat s BIM prak­tic­ky, do­zví­te se re­ál­né zku­še­nos­ti z již re­a­li­zo­va­ných pro­jek­tů, či kam se BIM a di­gi­ta­li­za­ce dále po­sou­va­jí. Druhý den je za­svě­cen BIM v kaž­do­den­ní praxi, např. jak BIM efek­tiv­ně im­ple­men­to­vat do své or­ga­ni­za­ce a po­u­ží­vat v rámci denní pra­cov­ní ru­ti­ny.
Pro­gram kon­fe­ren­ce je do­pro­vo­ze­ný o BIM Mar­ket, kde se mů­že­te osob­ně se­tkat s vy­sta­vo­va­te­li a se­zná­mit se s tech­no­lo­gi­e­mi ze světa BIM. Dále pro­běh­nou od­bor­né worksho­py, kde se do­zví­te více o oceňování, BIM knihov­nách či vy­u­ži­tí kla­si­fi­kač­ních sys­té­mů v Ar­chi­ca­du – ukáz­ka kon­krét­ních pro­jek­tů. Na závěr prv­ní­ho dne je pak při­pra­ve­no ve­čer­ní do­pro­vod­ný pro­gram, kde se mů­že­te po­tkat s před­ná­še­jí­cí­mi a dal­ší­mi účast­ní­ky u sklen­ky dob­ré­ho vína a ne­for­mál­ní­ho se­tká­ní.

Ještě ne­má­te vstu­pen­ku? Tak ne­vá­hej­te a re­gis­truj­te se na www.​bimday.​cz! Re­gis­tra­ce je stále ote­vře­na.

      REGISTRACE     
Mohlo by vás zajímat: