Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Setkání (nejen) absolventů kurzů ČSPÚ

Středa, 06 Říjen 2021 01:28

Tags: ABB | ČSPÚ | Setkání | Údržba

Setkani-absolventu-kurzu-CSPU ABB 2021-2-2140Česká spo­leč­nost pro údrž­bu ve spo­lu­prá­ci s ABB Ro­bo­ti­ka po­řá­dá jed­no­den­ní se­tká­ní spo­je­né s ochut­náv­kou ro­bo­ti­ky. Se­tká­ní se usku­teč­ní v Ev­rop­ském showro­o­mu a vzdě­lá­va­cím cen­t­ru ro­bo­tic­ké­ho sva­řo­vá­ní a dě­le­ní ma­te­ri­á­lu spo­leč­nos­ti ABB. Vzni­ká tak uni­kát­ní mož­nost vý­mě­ny in­for­ma­cí neje­nom mezi sebou, ale i s od­bor­ní­ky na ro­bo­ti­ku a účast­nit se prak­tic­kých uká­zek.

Česká spo­leč­nost pro údrž­bu se roz­ví­jí, roz­ši­řu­je své ob­las­ti pů­so­be­ní a při­ná­ší nej­no­věj­ší po­znatky z ob­las­ti údrž­by. Přijď­te si na se­tká­ní vy­mě­nit svoje zku­še­nos­ti s ře­še­ním ak­tu­ál­ních pro­blé­mů údrž­by tak, jak je vi­dí­te vy, jak je vidí vaši ko­le­go­vé a také, jak je vidí Česká spo­leč­nost pro údrž­bu.
Zá­jem­ci, kteří nejsou ab­sol­ven­ty kurzů, jsou na se­tká­ní ví­ta­ný­mi hosty, mohou zde na­čer­pat zku­še­nos­ti a ná­zo­ry ab­sol­ven­tů.

Datum: 4. lis­to­pa­du 2021
Místo:   ABB, Nad Je­ze­rem 567, 25242, Ves­tec

Pro­gram se­tká­ní

08:30 – 09:00 Re­gis­tra­ce účast­ní­ků
09:00 – 09:10 Za­há­je­ní a or­ga­ni­zač­ní po­ky­ny, Jan Hroch, vý­kon­ný ře­di­tel ČSPÚ, Mar­tin Pexa, před­se­da ČSPÚ, On­dřej Novák, Cus­to­mer Ser­vi­ce Ma­nager, Alice Chvoj­ko­vá, Tra­i­ning Ma­nager
09:10 – 09:30 20 let ČSPÚ – ohléd­nu­tí před­se­dy, Mar­tin Pexa
09:30 – 10:00 Pře­stáv­ka, ob­čer­stve­ní – volná dis­ku­se
10:00 – 12:00 Mo­ni­to­ring a di­a­gnos­ti­ka ro­bo­tů, ukáz­ky ABB, Mi­chal Po­kor­ný, Field Ser­vi­ce Ma­nager
12:00 – 13:00 Pře­stáv­ka, oběd
13:00 – 14:00 Co jsou ztrá­ty a kde je hle­dat – mo­de­ro­va­ná dis­ku­se, mo­de­ru­je Karel Mayer, tech­ni­cal de­part­ment ma­nager/ Plant CTO, Glanz­sto­ff – Bo­he­mia
14:00 – 14:30 Pře­stáv­ka, ob­čer­stve­ní – volná dis­ku­se
14:30 – 15:30 Di­gi­ta­li­za­ce v údrž­bě – mo­de­ro­va­ná dis­ku­se, mo­de­ru­je Vác­lav Šimek, Head of ma­in­te­nan­ce, Ma­nu­factu­ring ser­vi­ces, Vi­te­sco Tech­no­lo­gies Czech Re­pub­lic
15:30 – 15:45 Závěr, Mar­tin Pexa

Více informací ZDE.

Přihlášku na setkání naleznete ZDE.


Mohlo by vás zajímat: