Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Aditivní výrobní materiály pro výrobu z plastů

Středa, 13 Říjen 2021 23:52

Tags: 3D Systems.3D tisk | Aditivní výroba | Figure 4 | Materiály

Figure 4 Materials Guide-2141Díky nej­no­věj­ším tech­no­lo­gic­kým po­kro­kům umožňuje adi­tiv­ní vý­ro­ba pří­stup k součástem s kva­li­tou, rych­los­tí a ná­kla­dy při­pra­ve­ný­mi na vý­ro­bu. Je­di­nou věcí, kte­rou je třeba zvlád­nout, je do­sa­že­ní ma­te­ri­á­lo­vých vlast­nos­tí na úrov­ni vý­ro­by. S ma­te­ri­á­ly Fi­gu­re 4 na vý­rob­ní úrov­ni je če­ká­ní u konce. Nyní je možné pře­jít od pro­to­ty­po­vá­ní přímo k vý­ro­bě na stej­ném sys­té­mu pro bez­pro­blé­mo­vý a efek­tiv­ní pra­cov­ní po­stup.

Chce­te-li se do­zvě­dět více o schop­nos­tech Fi­gu­re 4 a ši­ro­kém port­fo­liu ma­te­ri­á­lů, které jsou k dis­po­zi­ci, aby vy­ho­vo­va­ly vašim po­tře­bám, stáh­ně­te si prů­vod­ce Fi­gu­re 4 ma­te­ri­á­ly, kde se do­zví­te o vlast­nos­tech ma­te­ri­á­lů na úrov­ni vý­ro­by, včet­ně:

  • Me­cha­nic­ké, te­pel­né a elek­tric­ké vlast­nos­ti (včet­ně hoř­la­vos­ti, die­lek­tric­kých vlast­nos­tí a 24­ho­di­no­vé ab­sorp­ce vody);
  • Izot­rop­ní vlast­nos­ti;
  • Dlou­ho­do­bá vnitř­ní a ven­kov­ní sta­bi­li­ta pro­stře­dí;
  • Kom­pa­ti­bi­li­ta che­mic­kých a au­to­mo­bi­lo­vých ka­pa­lin;
  • Bi­o­kom­pa­ti­bi­li­ta.

S tes­to­vá­ním a úpra­vou podle po­ža­dav­ků ASTM a ISO umožňují Fi­gu­re 4 ma­te­ri­á­ly pro vý­ro­bu sku­teč­né vý­rob­ní ře­še­ní.

Stáh­ně­te si pří­ruč­ku Ma­te­ri­als-True Pro­ducti­on-Grade Ma­te­ri­als for Fi­gu­re 4 – abyste našli správný materiál Figure 4 pro svou aplikaci.

3D Systems-Materials Guide-2141

Pokud máte ně­ja­ké do­ta­zy nebo si chce­te pro­mlu­vit s ně­kte­rým z od­bor­ní­ků 3D Sys­tems, po­žá­dej­te o zpět­né za­vo­lá­ní.


Mohlo by vás zajímat: