Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Česká lokalizace Fusion 360 nyní s Generative Design

Úterý, 19 Říjen 2021 23:39

Tags: Ar­kan­ce Sys­tems | Au­to­de­sk | CAD | CAM | Fusi­on 360 | Lokalizace | PCB

Fusion 360 cesky-2142Zprá­va z říj­no­vé­ho CAD-NEWS bulle­ti­nu firmy Ar­kan­ce Sys­tems (CAD Stu­dio) uvádí, že po­pu­lár­ní nad­stav­bo­vá česká lo­ka­li­za­ce pro CAD/CAM/PCB apli­ka­ci Au­to­de­sk Fusi­on 360 nyní za­hr­nu­je i české pro­stře­dí pro modul Ge­ne­ra­tiv­ní­ho na­vr­ho­vá­ní (GD), včet­ně GD te­ku­tin. Pře­lo­že­ny jsou rov­něž vy­lep­še­né funk­ce kóto­vá­ní, řezů, práce s ple­chy a další.


Vrací se rov­něž pod­po­ra lo­ka­li­za­cí pro Mac verzi Fusi­on 360. Stá­va­jí­cí uži­va­te­lé této nad­stav­by s ak­tiv­ním před­plat­ným zís­ká­va­jí tyto up­da­ty au­to­ma­tic­ky.

Více na FusionCesky.cz.

 


Mohlo by vás zajímat: