Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

HANNOVER MESSE 2022 – Digitalizace a udržitelnost

Pondělí, 01 Listopad 2021 13:37

Tags: Digitalizace | Hannover Messe 2022 | Udržitelnost | Veletrhy

hallenplan 2021 10 27-2144Stě­žej­ní­mi té­ma­ty ve­letr­hu Hannover Messe 2022 jsou di­gi­ta­li­za­ce a udr­ži­tel­nost. Tímto si vůdčí stro­jí­ren­ský ve­letrh sta­no­vil jasné im­pul­zy pro ochra­nu kli­ma­tu v hos­po­dář­ství a prů­mys­lu. A objasňuje, jaký pří­nos mohou po­skyt­nout di­gi­ta­li­za­ce, au­to­ma­ti­za­ce a ob­no­vi­tel­né ener­gie ve vzá­jem­ném pro­po­je­ní. Han­no­ver Messe se usku­teč­ní, po dlou­hé pauze způ­so­be­né pan­de­mií, v dubnu 2022 jako fy­zic­ký ve­letrh.

Podle před­se­dy před­sta­ven­stva spo­leč­nos­ti De­ut­sche Messe Dr. Jo­che­na Köckle­ra sto­jí­me před nej­vět­ší pro­mě­nou od doby prů­mys­lo­vé re­vo­lu­ce – smě­rem k še­tr­né, kli­ma­tic­ky ne­ut­rál­ní a udr­ži­tel­né vý­ro­bě. Di­gi­ta­li­za­ce, au­to­ma­ti­za­ce, ino­va­tiv­ní tech­no­lo­gie a ob­no­vi­tel­né ener­gie – tyto již exis­tu­jí­cí tren­dy jsou dy­na­mic­ké po­ho­ny k do­sa­že­ní kli­ma­tic­kých cílů. Při­tom musí spo­lu­pů­so­bit všech­ny ob­las­ti tech­no­lo­gií a ini­ci­o­vat kon­struk­tiv­ní di­a­log mezi prů­mys­lem, po­li­ti­kou, vědou a spo­leč­nos­tí. Ve­letrh Han­no­ver Messe 2022 s jeho glo­bál­ním a te­ma­tic­kým za­mě­ře­ním na­bí­zí ide­ál­ní plat­for­mu k osob­ní­mu se­tká­ní a pre­zen­ta­ci no­vi­nek.

Pod hlav­ním té­ma­tem prů­mys­lo­vé trans­for­ma­ce do­ka­zu­jí vůdčí firmy z ob­las­ti vý­ro­by stro­jů a za­ří­ze­ní, elek­tro­tech­ni­ky, lo­gis­ti­ky a ener­ge­tic­ké­ho hos­po­dář­ství stej­ně jako z ob­las­ti soft­wa­ru a IT, jak se může pře­mě­na k di­gi­ta­li­zo­va­né, ob­no­vi­tel­né a kli­ma­tic­ky ne­ut­rál­ní vý­ro­bě zda­řit. Vý­znam­né osob­nos­ti vědy a prů­mys­lu uvádí kon­krét­ní pří­kla­dy ře­še­ní, díky kte­rým se může tento his­to­ric­ký počin vy­da­řit.

Pod­ni­ky z ener­ge­tic­ké­ho prů­mys­lu uka­zu­jí na­pří­klad, jak se může udr­ži­tel­ně vy­ro­bit ze­le­ný vodík a jaký na­bí­zí po­ten­ci­ál pro ener­ge­tic­ky ná­roč­né vý­rob­ní prů­mys­lo­vé pod­ni­ky. Kli­ma­tic­ky ne­ut­rál­ní mo­bi­li­ta je dal­ším z témat ener­ge­tic­ké­ho prů­mys­lu.

Prů­mys­lo­vé pod­ni­ky na­bí­zí tech­no­lo­gie pro sní­že­ní CO2 a uka­zu­jí, jaký pří­nos může mít ener­ge­tic­ká účin­nost k do­sa­že­ní kli­ma­tic­ké ne­utra­li­ty. Di­gi­ta­li­za­ce a au­to­ma­ti­za­ce mohou vy­tvá­řet pro­po­je­ná za­ří­ze­ní, která vy­rá­bí efek­tiv­ně­ji a še­tr­ně­ji. Ino­va­tiv­ní tech­no­lo­gie jako 3D tisk vy­tvá­ře­jí kom­po­nen­ty na míru a sni­žu­jí tak zá­so­by a šetří pří­rod­ní zdro­je.

Glo­bál­ní do­da­va­tel­ské ře­těz­ce byly v době pan­de­mie ko­ro­na­vi­ru velmi zra­ni­tel­né, proto mohly být části vý­rob­ní­ho ře­těz­ce re­lo­ko­vá­ny a při­spět tak k re­duk­ci CO2. Pro lo­gis­tic­ké pod­ni­ky je téma ener­gie rov­něž jedna z nej­dů­le­ži­těj­ších ob­las­tí ře­še­ní, zejmé­na proto, že elek­tri­fi­ko­va­né pro­duk­ty v seg­men­tu in­ter­ní lo­gis­ti­ky a vy­so­kozdviž­ných vo­zí­ků tvoří stále větší podíl a na­hra­zu­jí spa­lo­va­cí mo­to­ry.

U di­gi­ta­li­za­ce jde zejmé­na o té­ma­ta jako pro­po­je­ní, Data Ana­ly­tics, in­ter­net věcí, plat­for­my, umě­lou in­te­li­gen­ci nebo ky­ber­ne­tic­kou bez­peč­nost. Kdo chce dnes ob­stát na glo­bál­ním trhu, musí vy­u­žít pří­le­ži­tos­ti a vy­u­ží­vat di­gi­ta­li­za­ce, aby mohl pro­duk­ty rych­le­ji a efek­tiv­ně­ji vy­ví­jet, vy­rá­bět a dis­tri­bu­o­vat.

V po­pře­dí zájmu Han­no­ver Messe je fy­zic­ký ve­letrh. Vy­sta­vo­va­te­lé a ná­vštěv­ni­ci se po pře­stáv­ce způ­so­be­né pan­de­mií ko­ro­na­vi­ru těší na osob­ní se­tká­ní, vy­zkou­še­ní vý­rob­ků a ře­še­ní na­ži­vo, stej­ně jako na in­ten­ziv­ní pro­po­je­ní s prů­mys­lo­vou ko­mu­ni­tou. Jako do­pl­něk k fy­zic­ké účas­ti budou na­bíd­nu­ty různé vir­tu­ál­ní mož­nos­ti pre­zen­ta­ce.

Por­tu­gal­sko je part­ner­skou zemí Han­no­ver Messe 2022. Pod mot­tem „Por­tu­gal Makes Sense“ se před­sta­ví tato země na ve­letr­hu a také na fórech a se­mi­ná­řích. Stě­žej­ní té­ma­ta jsou prů­mys­lo­vé do­dáv­ky, di­gi­tál­ní plat­for­my stej­ně jako ener­ge­tic­ká ře­še­ní. V těch­to ob­las­tech exis­tu­je mnoho sy­ner­gií mezi Por­tu­gal­skem a Ně­mec­kem a také po­ten­ci­ál pro nová part­ner­ství.

Dotace CzechTrade – projekt NOVUMM

Veletrh Hannover Messe 2022 je zařazen mezi podporované akce v rámci projektu NOVUMM. Na svou účast mohou malé a střední podniky (MSP) se sídlem či provozovnou mimo Prahu, čerpat dotaci až do výše 80 tisíc Kč. Podniky se mohou na veletrhu prezentovat v rámci společné expozice organizované agenturou CzechTrade nebo na samostatných firemních expozicích.

Společná expozice pro velké podniky

Pro velké podniky, které nesplňují podmínky programu NOVUMM je připravována separátní expozice rovněž pod záštitnou agentury CzechTrade.

 


Mohlo by vás zajímat: