Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Advanced Engineering na MSV a Slévárenských dnech

Středa, 03 Listopad 2021 21:19

Tags: 57. Slévárenské dny | Advanced Engineering | Forum aditivní výroby

ForumAV Slevarenske dny-2145Spo­leč­nost Advan­ced En­gi­nee­ring se v příš­tím týdnu zú­čast­ní 9. lis­to­pa­du Fóra adi­tiv­ní vý­ro­by na br­něn­ském vý­sta­viš­ti a 9.–10. lis­to­pa­du 57. slé­vá­ren­ských dnů v ho­te­lu Avan­ti, rov­něž v Brně. Ce­lo­den­ní Fórum adi­tiv­ní vý­ro­by před­sta­ví nej­vy­spě­lej­ší me­to­dy pro­fe­si­o­nál­ní­ho 3D tisku, který se stává do­stup­něj­ším i pro menší firmy a jed­not­liv­ce. Na­bíd­ne pes­trou pře­hlíd­ku tech­no­lo­gií adi­tiv­ní vý­ro­by ko­vo­vých, plas­to­vých i kom­po­zit­ních dílů a ukáže mož­nos­ti je­jich uplat­ně­ní v české praxi.

Na stán­ku Advan­ced En­gi­nee­rin­gu se mohou účast­ní­ci se­zná­mit se struk­tu­rál­ní op­ti­ma­li­za­cí nebo si­mu­la­ce­mi vý­rob­ní­ho pro­ce­su, se zku­še­nost­mi z pro­jek­tů a no­vin­ka­mi v CAE tech­no­lo­gi­ích.

Na stá­nek na 57. Slé­vá­ren­ských dnech v br­něn­ském ho­te­lu Avan­ti pak jsou zváni zá­jem­ci o ná­stro­je na ově­řo­vá­ní vy­ro­bi­tel­nos­ti, de­tail­ní si­mu­la­ce vý­rob­ních pro­ce­sů i další CAE tech­no­lo­gie.


Mohlo by vás zajímat: