Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Stratasys uvádí platformu GrabCAD pro aditivní výrobu

Pátek, 05 Listopad 2021 03:03

Tags: Aditivní výroba | GrabCAD | Platforma | Stratasys

GrabCAD Additive Manufacturing-2145Stra­ta­sys před­sta­vil Grab­CAD Ad­di­ti­ve Ma­nu­factu­ring Plat­form, ote­vře­nou soft­wa­ro­vou plat­for­mu při­pra­ve­nou pro pod­ni­ky, která umožňuje vý­rob­cům řídit adi­tiv­ní vý­ro­bu ve vý­rob­ním mě­řít­ku. Adi­tiv­ní vý­rob­ní sys­témy stále více pro­ka­zu­jí svou při­pra­ve­nost na sé­ri­o­vou vý­ro­bu dílů pro ko­neč­né po­u­ži­tí.

3D tisk ve vý­rob­ním mě­řít­ku však vy­ža­du­je také nové pro­voz­ní schop­nos­ti ří­ze­né soft­warem, jako je schop­nost spra­vo­vat velký počet 3D tis­ká­ren na více mís­tech, sle­do­vat kva­li­tu vý­stu­pu, au­to­ma­ti­zo­vat sprá­vu ma­te­ri­á­lů a in­te­gro­vat se v rámci šir­ší­ho pod­ni­ku. Tra­dič­ní vý­rob­ní ře­še­ní nejsou na­vr­že­na pro adi­tiv­ní pra­cov­ní po­stu­py, které jsou di­gi­tál­ně na­tiv­ní, vy­so­ce při­způ­so­bi­vé a ne­zá­vis­lé na místě.

Stratasys additive manufacturing platform-2145

Plat­for­ma Stra­ta­sy­su je spe­ci­ál­ně na­vr­že­na pro je­di­neč­né po­tře­by adi­tiv­ní vý­ro­by v celém di­gi­tál­ním vlák­ně – od ná­vr­hu až po vý­ro­bu – a zá­ro­veň se in­te­gru­je s in­frastruk­tu­rou Prů­mys­lu 4.0 a pod­ni­ko­vý­mi apli­ka­ce­mi. Vzhle­dem k tomu, že se Stra­ta­sys vě­nu­je adi­tiv­ní vý­ro­bě a má vzta­hy s mnoha před­ní­mi svě­to­vý­mi spo­leč­nost­mi, má dobré před­po­kla­dy stát se hlav­ním po­sky­to­va­te­lem AM plat­for­my pro své zá­kaz­ní­ky.
Plat­for­ma Grab­CAD pro adi­tiv­ní vý­ro­bu in­te­gru­je apli­ka­ce Grab­CAD a soft­wa­ry tře­tích stran pro­střed­nic­tvím vý­vo­jo­vé sady Grab­CAD Soft­ware De­ve­lo­p­ment Kit (SDK). Umožňuje obou­směr­né pro­po­je­ní mezi 3D tis­kár­na­mi, adi­tiv­ní vý­ro­bou a pod­ni­ko­vý­mi apli­ka­ce­mi a širší in­frastruk­tu­rou Prů­mys­lu 4.0.

Kromě vlast­ních apli­ka­cí Grab­CAD od Stra­ta­sy­su je plat­for­ma ote­vře­ná všem do­da­va­te­lům soft­wa­ru, kteří splňují po­ža­dav­ky, jako jsou re­fe­ren­ce a tes­to­vá­ní vý­ko­nu, a to pro­střed­nic­tvím li­cenč­ní­ho po­plat­ku SDK. Stra­ta­sys od za­čát­ku roku 2021 při­da­la de­sít­ku part­ne­rů, včet­ně spo­leč­nos­tí AMFG, Teton Si­mu­lati­on a Lin­k3D.

Od října 2021 se plat­for­ma Grab­CAD AM se­stá­vá z více než 38 000 uži­va­te­lů apli­ka­cí, 20 000 3D tis­ká­ren a 3000 uži­va­te­lů pra­cov­ních po­stu­pů. Plat­for­ma zpra­co­vá­vá 35 gi­ga­baj­tů da­to­vých toků denně a je pod­po­ro­vá­na glo­bál­ním týmem více než 100 vý­vo­já­řů.

Chcete-li se dozvědět více o plat­formě Grab­CAD pro adi­ti­v­ní vý­ro­bu, na­vštiv­te www.grabcad.com.


Mohlo by vás zajímat: