Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Partnerství společností Panasonic Automotive a Ansys

Úterý, 16 Listopad 2021 00:16

Tags: Analýzy | ANSYS | Bezpečnost | eCockpit | Panasonic Automotive | Simulace

Ansys-medini-analyze-product-1-2147Spo­leč­nost Pa­na­so­nic Au­to­mo­ti­ve zís­ka­la cer­ti­fi­ka­ci pro­ce­su ASIL-D podle normy ISO 26262 s vy­u­ži­tím mo­de­lo­vých in­že­nýr­ských a si­mu­lač­ních ře­še­ní spo­leč­nos­ti Ansys. Spo­leč­nos­ti Pa­na­so­nic Au­to­mo­ti­ve a Ansys spo­lu­pra­co­va­ly na sys­te­ma­tic­kém pří­stu­pu za­lo­že­ném na mo­de­lech v celém ži­vot­ním cyklu bez­peč­nos­ti, aby op­ti­ma­li­zo­va­ly praxi ana­lý­zy funkč­ní bez­peč­nos­ti za­lo­že­né na nor­mách v celém pro­ce­su vý­vo­je.

Ino­va­ce v au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu v ob­las­ti uži­va­tel­ské­ho pro­stře­dí v ka­bi­ně zvy­šu­jí slo­ži­tost a funkč­nost ve­sta­vě­ných sys­té­mů – z nichž mnohé sou­vi­se­jí s bez­peč­nos­tí a jsou ne­díl­nou sou­čás­tí ži­vot­ní­ho cyklu bez­peč­nos­ti – a pro in­že­nýr­ské týmy je tak ob­tíž­něj­ší a ča­so­vě ná­roč­něj­ší iden­ti­fi­ko­vat všech­na bez­peč­nost­ní ri­zi­ka. V dů­sled­ku toho vý­rob­ci kla­dou stále větší důraz na bez­peč­nost­ní normy a je­jich do­dr­žo­vá­ní, aby za­jis­ti­li bez­peč­nost vý­rob­ků. Za­tím­co tyto vy­ví­je­jí­cí se prů­mys­lo­vé normy po­má­ha­jí in­že­ný­rům při iden­ti­fi­ka­ci a ře­še­ní rizik, do­sa­že­ní cer­ti­fi­ka­ce pro­střed­nic­tvím star­ších pro­ce­sů je ná­chyl­né k chy­bám a ča­so­vě ná­roč­né.
Pa­na­so­nic Au­to­mo­ti­ve ze­fek­tiv­nil ana­lý­zu funkč­ní bez­peč­nos­ti v celém pro­ce­su vý­vo­je nové ge­ne­ra­ce eCoc­kpi­tu za­ve­de­ním ana­lý­zy Ansys me­di­ni, která po­má­há za­jis­tit shodu s prů­mys­lo­vou nor­mou ISO 26262. Me­di­ni ana­lý­za po­sky­tu­je mo­de­lo­vý pří­stup k efek­tiv­ním, opa­ko­va­tel­ným a kon­zis­tent­ním ana­ly­tic­kým úlo­hám v prů­bě­hu ce­lé­ho vý­vo­jo­vé­ho pro­ce­su, což zna­me­ná, že prů­mys­lo­vá cer­ti­fi­ka­ce je zo­hled­ně­na již v nej­ra­něj­ších fá­zích ná­vr­hu a tak zkra­cu­je dobu vý­vo­je a sni­žu­je ná­kla­dy.
V rámci no­vé­ho sys­té­mo­vé­ho pří­stu­pu k bez­peč­nost­ní ana­lý­ze se Pa­na­so­nic Au­to­mo­ti­ve přímo spo­jil s tech­nic­ký­mi týmy An­sy­su, aby vy­tvo­ři­li for­ma­li­zo­va­né ško­le­ní a osvěd­če­né po­stu­py, které pod­po­ří bu­dou­cí ini­ci­a­ti­vy v ob­las­ti cer­ti­fi­ka­ce pro­ce­sů.


Mohlo by vás zajímat: