Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

CareAR představila poslední novinky z rozšířené reality

Pátek, 10 Prosinec 2021 01:35

Tags: CareAR | CraftAR | Drony | Rozšířená realita | Xerox

Xerox-Desktop-CareAR-2149Spo­leč­nost Ca­reAR ne­dáv­no ozná­mi­la ně­ko­lik no­vi­nek ve svém port­fo­liu – spuš­tě­ní Ca­reAR In­struct, akvi­zi­ci plat­for­my CraftAR nebo pod­po­ru dronů. Ca­reAR, dce­ři­ná spo­leč­nost Xe­ro­xu, se mimo to za­bý­vá zpro­střed­ko­vá­ním pří­stu­pu svých zá­kaz­ní­ků, za­měst­nan­ců i tech­nic­kých pra­cov­ní­ků k od­bor­ným zna­los­tem v re­ál­ném čase. No­vin­ky Xerox ozná­mil na kon­fe­ren­ci Aug­men­ted World Expo (AWE), která se ko­na­la 9. až 11. lis­to­pa­du 2021 v Ka­li­for­nii.

Ca­reAR před­sta­vi­la ukáz­ky ze svého port­fo­lia včet­ně no­vi­nek, demo Ca­reAR In­struct a také novou akvi­zi­ci v po­do­bě CraftAR plat­for­my.

No­vin­ka Ca­reAR In­struct

Uni­kát­nost Ca­reAR In­struct spo­čí­vá v tom, že vy­tvá­ří a pro­po­ju­je vše­chen in­struk­táž­ní obsah do pří­sluš­ných sou­vis­los­tí. Díky tomu ne­mu­sí uži­va­te­lé čekat na pomoc ze stra­ny tech­nic­ké pod­po­ry a do­ká­žou pro­blémy řešit sami. Roz­ší­ře­ná re­a­li­ta jim totiž po­skyt­ne per­so­na­li­zo­va­nou in­struk­táž a pří­stup k novým i star­ším 2D a 3D do­ku­men­tům, včet­ně PDF sou­bo­rů, ma­nu­á­lů nebo videí. Po­mo­cí plat­for­my In­struct lze kon­ver­to­vat tis­ko­vé ma­te­ri­á­ly a do­ku­men­ty do di­gi­tál­ních a ob­ra­zo­vých for­má­tů. Uži­va­te­lé ná­sled­ně mají mož­nost je jed­no­du­še vy­hle­dá­vat, pro­hlí­žet, ozna­čo­vat štít­ky a roz­ší­ře­ná re­a­li­ta jim na­po­ví­dá, jak po­stu­po­vat krok po kroku. Sou­čás­tí plat­for­my In­struct je i umělá in­te­li­gen­ce, která vi­zu­ál­ně kon­t­ro­lu­je ak­tu­ál­ní stav, za­jiš­ťu­je správ­né pro­ve­de­ní kaž­dé­ho kroku a umožňuje do­sáh­nout vy­so­ce přes­ných vý­sled­ků.

Xerox-Field-Service-2149

Při vy­hle­dá­vá­ní a pro­hlí­že­ní ob­sa­hu vy­u­ží­vá Ca­reAR In­struct po­čí­ta­čo­vé vi­dě­ní, umě­lou in­te­li­gen­ci a stro­jo­vé učení pro de­tek­ci a sle­do­vá­ní 3D ob­jek­tů a zpra­co­vá­ní při­ro­ze­né­ho ja­zy­ka (NLP). Podle Che­ta­na Gandhi­ho, vý­kon­né­ho ře­di­te­le spo­leč­nos­ti Ca­reAR je po­ten­ci­ál trhu je ob­rov­ský, ohla­sy byly úžas­né. Ať už je vy­u­ží­ván pro roz­ba­lo­vá­ní, vý­mě­nu částí nebo kon­t­ro­lu po­třeb­ných kroků během in­sta­la­ce či údrž­bo­vých pro­cedur, Ca­reAR In­struct po­sky­tu­je zá­kaz­ní­kům i zku­še­ným tech­ni­kům větší kom­pe­ten­ce pro­vá­dět a do­kon­čo­vat úkoly. Ca­reAR před­sta­vu­je in­tu­i­tiv­ní a vý­kon­ný ná­stroj, který zvy­šu­je uži­va­tel­skou schop­nost řešit pro­blémy tím, že jim v pří­pa­dě po­tře­by chy­bě­jí­cí ne­zbyt­né vě­do­mos­ti oka­mži­tě zpro­střed­ku­je.

Akvi­zi­ce CraftAR

CraftAR na­bí­zí bo­ha­tou sadu funk­cí pro tvor­bu, ro­ze­zná­vá­ní, sprá­vu a vi­zu­a­li­za­ci ob­sa­hu roz­ší­ře­né re­a­li­ty. Jedná se o před­ní plat­for­mu pro roz­po­zná­vá­ní ob­ráz­ků/vi­zu­á­lu, která byla na­vr­že­na pro tvor­bu, ří­ze­ní a po­sky­to­vá­ní zá­žit­ků obo­ha­ce­ných o roz­ší­ře­nou re­a­li­tu.
Vý­vo­jář­ský ba­lí­ček, který ob­sa­hu­je bo­ha­té roz­hra­ní API a ná­stroj pro tvor­bu ob­sa­hu, umožňuje mi­mo­řád­ně snad­no za­čle­nit roz­po­zná­vá­ní ob­ra­zu a do růz­ných apli­ka­cí a obo­ha­tit to, co máme před očima, o vrst­vu roz­ší­ře­né re­a­li­ty. Akvi­zi­ce CraftAR ještě více po­sí­li­la schop­nos­ti Ca­reAR na­bí­zet ře­še­ní v ob­las­ti di­gi­ta­li­za­ce slu­žeb, pod­po­ry a mar­ke­tingo­vých ak­ti­vit.

Pod­po­ra dronů

Nyní nově Ca­reAR na­bí­zí vi­zu­ál­ní roz­ší­ře­nou re­a­li­tu i pro drony, čímž dále roz­ši­řu­je roz­sah pod­po­ro­va­ných za­ří­ze­ní od stol­ních po­čí­ta­čů, mo­bil­ních te­le­fo­nů a table­tů až po chyt­ré brýle. Roz­ší­ře­ná re­a­li­ta umožňuje ně­ko­li­ka uži­va­te­lům na­jed­nou v re­ál­ném čase po­zo­ro­vat, co vidí dron, a díky tomu činit in­for­mo­va­něj­ší roz­hod­nu­tí a peč­li­vě se na si­tu­a­ci při­pra­vit, ještě než vy­ra­zí pro­blém řešit. Za po­mo­ci dronů si mohou pro­hléd­nout stav na hůře pří­stup­ných mís­tech, jako jsou mosty, věže nebo stře­chy. Zá­chran­né slož­ky a first re­spon­ders (první za­sa­hu­jí­cí) tak mohou z této pod­po­ry těžit na­pří­klad v mo­men­tech, které se tý­ka­jí je­jich bez­pe­čí.

Mož­nost při práci vy­u­ží­vat roz­ší­ře­nou re­a­li­tu a zpra­co­vá­vat ge­o­lo­kač­ní data při­ná­ší zcela novou úroveň slu­žeb a pod­po­ry. Pro­po­je­ní dronů s plat­for­mou Ca­reAR umožňuje po­ři­zo­vat i živá videa v HD roz­li­še­ní nebo sním­ky a zá­zna­my uklá­dat.

Ca­reAR je od­hod­lá­na při­spět k dal­ší­mu roz­vo­ji v ob­las­ti po­sky­to­vá­ní slu­žeb. Spo­ko­je­nost zá­kaz­ní­ků je čím dál klí­čo­věj­ší, or­ga­ni­za­ce se totiž snaží na trhu od sebe více od­li­šit.

Více o Ca­reAR In­struct se do­zví­te zde.


Mohlo by vás zajímat: