Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Vydán COMSOL Multiphysics v6.0

Úterý, 21 Prosinec 2021 00:29

Tags: Analýzy | COMSOL | Com­pi­ler | Mul­ti­phy­s­ics | Ser­ver | Výpočty

inductance matrix pcb coils COMSOL-2151COM­SOL Mul­ti­phy­s­ics verze 6.0 při­ná­ší Správ­ce mo­de­lů, Modul pro kvan­ti­fi­ka­ci ne­jis­tot, rych­lej­ší ře­ši­če pro te­pel­né vy­za­řo­vá­ní a ne­li­ne­ár­ní kon­strukč­ní ma­te­ri­á­ly, nové vý­kon­né ná­stro­je pro elek­tro­mag­ne­tic­kou ana­lý­zu desek ploš­ných spojů a hluk způ­so­be­ný prou­dě­ním. Správ­ce mo­de­lů po­sky­tu­je funk­ce umožňující ko­le­gům spo­lu­pra­co­vat a cen­t­rál­ně or­ga­ni­zo­vat mo­de­ly a apli­ka­ce, včet­ně ří­ze­ní pří­stu­pu a verzí a po­kro­či­lé­ho vy­hle­dá­vá­ní.

Modul pro kvan­ti­fi­ka­ci ne­jis­to­ty slou­ží k po­cho­pe­ní do­pa­du ne­jis­to­ty mo­de­lu – tedy toho, jak zkou­ma­né ve­li­či­ny zá­vi­sí na změ­nách vstu­pů mo­de­lu.

Hlav­ní no­vin­ky v soft­wa­ru COM­SOL verze 6.0 jsou shr­nu­ty a naj­de­te je v ori­gi­nál­ním ozná­me­ní této nové verze. V na­bíd­ce vlevo na­lez­ne­te další po­drob­nos­ti o zá­klad­ních funk­cích a kon­krét­ních doplňko­vých pro­duk­tech.

Jste při­pra­ve­ni ak­tu­a­li­zo­vat COM­SOL Mul­ti­phy­s­ics? Klik­ně­te na Stáh­nout verzi 6.0, které vás pře­smě­ru­je na strán­ku Sta­že­ní pro­duk­tu. Nej­no­věj­ší verzi soft­wa­ru COM­SOL si snad­no stáh­ne­te, pokud máte účet COM­SOL Ac­cess, ke kte­ré­mu je při­řa­ze­no vaše li­cenč­ní číslo. Stačí se při­hlá­sit a po­stu­po­vat podle po­ky­nů na ob­ra­zov­ce ke sta­že­ní pro­duk­tu.

Soft­wa­ro­vé pro­duk­ty COM­SOL Mul­ti­phy­s­ics, COM­SOL Ser­ver a COM­SOL Com­pi­ler jsou pod­po­ro­vá­ny v ope­rač­ních sys­té­mech Win­dows, Linux a macOS, včet­ně pro­ce­so­ru macOS M1.


Mohlo by vás zajímat: