Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nejčastěji diskutované technologie v roce 2021

Úterý, 21 Prosinec 2021 01:15

Tags: Buzzsumo | Články | Technologie | Umělá inteligence | Walkme.com

artificial-intelligence-stock-image-2151Tech­no­lo­gie se vy­ví­je­jí rych­lým tem­pem a nová sku­pi­na tech­no­lo­gií má způ­so­bit re­vo­lu­ci v ži­vo­tě a práci lidí. Walk­me.com, za­jí­ma­jí­cí se o roz­sáh­lý svět tech­no­lo­gií, vy­u­žil nej­no­věj­ší data ana­ly­tic­ké­ho ná­stro­je Buzz­sumo, aby zjis­til, o kte­rých pře­vrat­ných tech­no­lo­gi­ích se v roce 2021 (leden až lis­to­pad 2021) na in­ter­ne­tu nej­ví­ce dis­ku­to­va­lo.

Por­tál Walk­me.com zjis­til, že na prv­ním místě je umělá in­te­li­gen­ce, o které bylo od ledna do lis­to­pa­du 2021 na­psá­no 175 837 on­li­ne člán­ků, což od­po­ví­dá 526 on­li­ne člán­kům denně.

Na dru­hém místě je stro­jo­vé učení – od ledna do lis­to­pa­du 2021 bylo o této tech­no­lo­gii pu­b­li­ko­vá­no při­bliž­ně 103 508 on­li­ne člán­ků.
Na tře­tím místě je vir­tu­ál­ní re­a­li­ta (VR) – od ledna do lis­to­pa­du 2021 bylo o této tech­no­lo­gii na­psá­no při­bliž­ně 64 509 on­li­ne člán­ků.

O roz­ší­ře­né re­a­li­tě (34 632), kvan­to­vé vý­po­čet­ní tech­ni­ce (32 548) a cloud com­pu­tingu (28 874) bylo od ledna do lis­to­pa­du 2021 na­psá­no více než 28 000 on­li­ne člán­ků za­mě­ře­ných na tyto tech­no­lo­gie, které se umís­ti­ly na čtvr­tém, pátém a šes­tém místě. Na opač­ném konci, na de­sá­té po­zi­ci, je edge com­pu­ting. O tech­ni­ce dis­tri­bu­o­va­né­ho vý­po­čet­ní­ho pa­ra­dig­ma­tu bylo od ledna do lis­to­pa­du 2021 na­psá­no 7433 on­li­ne člán­ků.

Výsledky průzkumu

Nejdiskutovanější technologie roku 2021

Pořadí Technologie Počet publikovaných online
článků (leden – listopad 2021)
1.  Umělá inteligence (AI)  175 837
2.  Strojové učení  103 508
3.  Virtuální realita (VR)  64 509
4.  Rozšířená realita (AR)  34 632
5.  Kvantové výpočty  32 548
6.  Cloud computing  28 874
7.  Robotická automatizace procesů (RPA)  27 435
8.  5G  21 928
9.  Digitální dvojčata  9 486
10.  Edge computing  7 433

Zdroj: Walkme.com

 

 


Mohlo by vás zajímat: