Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Končí podpora systémů My Cloud OS

Úterý, 04 Leden 2022 02:04

Tags: My Cloud | Podpora | Western Digital

security-bulletin-western-digital-2201Pokud uži­va­te­lé při­stu­po­va­li ke svým sí­ťo­vým úlo­žiš­tím Wes­tern Di­gi­tal a byli za­re­gis­tro­vá­ni pro po­u­ží­vá­ní služ­by My Cloud, už byli in­for­mo­vá­ni e-mai­lem, že v dů­sled­ku vý­vo­je bez­peč­nost­ních stan­dar­dů Wes­tern Di­gi­tal končí pod­po­ru před­cho­zích ge­ne­ra­cí sys­té­mu My Cloud OS, včet­ně My Cloud OS 3. Nebo na to při­šli proto, že pře­sta­li „vidět“ své osob­ní slož­ky na za­ří­ze­ních My Cloud.

Do těch­to slo­žek je sice možné při­stu­po­vat i na­dá­le, ale jen s přes­ným na­sta­ve­ním lo­kál­ní ad­re­sy.
Dne 15. dubna 2022 bude ukon­če­na pod­po­ra před­cho­zích ge­ne­ra­cí sys­té­mu My Cloud OS, včet­ně My Cloud OS 3. Star­ší za­ří­ze­ní nejsou kom­pa­ti­bil­ní s kri­tic­ký­mi bez­peč­nost­ní­mi ak­tu­a­li­za­ce­mi, které jsou k dis­po­zi­ci pouze pro za­ří­ze­ní kom­pa­ti­bil­ní se sys­té­mem My Cloud OS 5. Po 15. dubnu 2022 již tato za­ří­ze­ní ne­bu­dou do­stá­vat vzdá­le­ný pří­stup, bez­peč­nost­ní ak­tu­a­li­za­ce ani tech­nic­kou pod­po­ru. Chce­te-li chrá­nit svůj obsah, je do­po­ru­če­no za­ří­ze­ní oka­mži­tě zá­lo­ho­vat, za­ká­zat vzdá­le­ný pří­stup, od­po­jit jej od in­ter­ne­tu a poté jej chrá­nit sil­ným a je­di­neč­ným hes­lem. Více in­for­ma­cí na­lez­ne­te v ne­dáv­ných ak­tu­a­li­za­cích služ­by My Cloud.
Wes­tern Di­gi­tal svým dlou­ho­le­tým zá­kaz­ní­kům zašle jako uzná­ní v lednu 2022 kupón na 20% slevu, který mohou po­u­žít na vhod­né nové za­ří­ze­ní.


Mohlo by vás zajímat: