Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Vývojové centrum pro automatizaci skladů v Brně

Středa, 05 Leden 2022 00:56

Tags: Automatizace | Honeywell | HTS | Logistika | Sklady | Vývojové centrum

Zdroj Honeywell Intelligrated-2201Spo­leč­nost Ho­ney­well ozná­mi­la 4. ledna 2022 své plány po­sta­vit nový vý­zkum­ný a vý­vo­jo­vý tes­to­va­cí závod pro svoje ak­ti­vi­ty v ob­las­ti au­to­ma­ti­za­ce skla­dů. Závod, který se bude na­chá­zet v kam­pu­su Ho­ney­well Tech­no­lo­gy So­lu­ti­ons (HTS) v Brně, po­mů­že uspo­ko­jit ros­tou­cí ev­rop­skou po­ptáv­ku po vy­bu­do­vá­ní rych­lej­ších a pre­ciz­něj­ších do­da­va­tel­ských ře­těz­ců.

Toto špič­ko­vé mo­der­ní pra­co­viš­tě umož­ní hard­wa­ro­vým a soft­wa­ro­vým in­že­ný­rům firmy Ho­ney­well de­signo­vat, pro­to­ty­po­vat a tes­to­vat ino­va­tiv­ní sys­témy pro au­to­ma­ti­za­ci pro­vo­zu skla­dů, které po­u­ží­va­jí ev­rop­ské lo­gis­tic­ké firmy, aby mohly zlep­šit pre­ciz­nost, efek­ti­vi­tu i pro­stup­nost dis­tri­buč­ních cen­ter a skla­dů.

Oče­ká­vá­ní tý­ka­jí­cí se elek­tro­nic­ké­ho ob­cho­du se mezi fir­ma­mi i spo­tře­bi­te­li velmi rych­le proměňují, a to čás­teč­ně v dů­sled­ku pan­de­mie Covid-19. Spo­tře­bi­te­lé v Ev­ro­pě oče­ká­va­jí od svých do­da­va­te­lů velmi rych­lé a velmi spo­leh­li­vé do­ru­če­ní do dal­ší­ho dne a někdy i stej­ný den. Pro lo­gis­tic­ké firmy to zna­me­ná, že se musí stále více spo­lé­hat na nej­mo­der­něj­ší tech­no­lo­gie, které do­ká­žou au­to­ma­ti­zo­vat a zrych­lit dis­tri­buč­ní cen­t­ra, skla­dy a další části do­da­va­tel­ské­ho ře­těz­ce. Tech­no­lo­gie, které Ho­ney­well vy­ví­jí v Brně, po­mo­hou tuto po­ptáv­ku uspo­ko­jit.

Ho­ney­well In­tel­li­gra­ted je jed­ním z nej­vět­ších do­da­va­te­lů ře­še­ní pro ma­ni­pu­la­ci s ma­te­ri­á­lem na světě, který po­sky­tu­je sys­témy au­to­ma­ti­za­ce skla­do­vých pro­vo­zů pro ma­lo­ob­chod, vel­ko­ob­chod, elek­tro­nic­ké ob­cho­do­vá­ní, po­tra­vi­nář­ství, ba­le­né spo­tře­bi­tel­ské zboží, zdra­vot­ní a lé­ká­ren­ský ma­te­ri­ál, lo­gis­ti­ku tře­tích stran a do­ru­čo­va­cí služ­by. Še­de­sát z před­ních 100 glo­bál­ních ma­lo­ob­chod­ních firem a 50 z nej­vý­znam­něj­ších 100 pro­vo­zo­va­te­lů elek­tro­nic­kých ma­lo­ob­cho­dů vy­u­ží­va­jí ře­še­ní au­to­ma­ti­zo­va­né ma­ni­pu­la­ce s ma­te­ri­á­lem od Ho­ney­well In­tel­li­gra­ted.

Nový závod o roz­lo­ze 14 000 m2 by měl otevřít v po­lo­vi­ně roku 2022. V další části roku pak na místě vznik­ne také nové zá­ze­mí pro ško­le­ní zá­kaz­ní­ků; během ná­sle­du­jí­cích 18 mě­sí­ců firma Ho­ney­well najme pro pro­voz no­vé­ho zá­vo­du de­sít­ky vy­so­ce kva­li­fi­ko­va­ných tech­nic­kých spe­ci­a­lis­tů.

Nový závod před­sta­vu­je další mil­ník v celém br­něn­ském pří­bě­hu, pro­to­že v tomto městě už nej­mo­der­něj­ší tech­no­lo­gie Ho­ney­well vy­ví­jí dva­cet let. Roz­hod­nu­tí otevřít další po­kro­či­lou la­bo­ra­toř v kam­pu­su HTS je dobrou ilu­stra­cí toho, jak kva­lit­ní in­že­nýr­ské a tech­no­lo­gic­ké ta­len­ty lze na jižní Mo­ra­vě najít. Ho­ney­well vy­tvá­ří nové ka­ri­ér­ní pří­le­ži­tos­ti pro ty, kdo chtě­jí pra­co­vat na po­kro­či­lých tech­no­lo­gi­ích schop­ných vy­ře­šit ně­kte­ré z nej­vět­ších pro­blé­mů světa.

Nový závod bude je­di­ným tes­to­va­cím a vý­vo­jo­vým cen­t­rem Ho­ney­wellu v Ev­ro­pě pro její port­fo­lio di­gi­ta­li­zo­va­ných tech­no­lo­gií pro do­da­va­tel­ské ře­těz­ce, což za­hr­nu­je do­prav­ní­ko­vé pásy, tří­dí­cí sys­témy, pa­le­to­va­če a ro­bo­ti­ku, au­to­ma­tic­ké sys­témy uklá­dá­ní a vy­zve­dá­vá­ní, skla­do­vý soft­ware a tech­no­lo­gie pro vy­chys­tá­vá­ní ří­ze­né hla­sem a svět­lem. Až bude závod plně funkč­ní, budou v něm lo­gis­tic­ké spo­leč­nos­ti z celé Ev­ro­py tes­to­vat a pro­to­ty­po­vat tech­no­lo­gie Ho­ney­well a ško­lit se v je­jich po­u­ži­tí, aby si udr­že­ly vý­ho­du na stále dy­na­mič­těj­ším a kon­ku­renč­něj­ším trhu.

Nový závod roz­ši­řu­je ka­pa­ci­ty firmy Ho­ney­well v ob­las­ti skla­do­vé au­to­ma­ti­za­ce ve střed­ní a vý­chod­ní Ev­ro­pě, v čemž na­va­zu­je na ote­vře­ní po­kro­či­lé­ho vý­rob­ní­ho cen­t­ra In­tel­li­gra­ted v pol­ském Chorzówě po­čát­kem to­ho­to roku, kde se bude celá řada ze sys­té­mů vy­vi­nu­tých v Brně ná­sled­ně vy­rá­bět.

HTS Česká re­pub­li­ka je dr­ži­te­lem více než 100 pa­ten­tů, z nichž 17 bylo re­gis­tro­vá­no v loňském roce. Kromě ře­še­ní pro skla­dy, bu­do­vy a prů­mys­lo­vé zá­vo­dy cen­t­rum HTS v Brně vy­ví­jí a tes­tu­je také osob­ní ochran­né pro­střed­ky a tech­no­lo­gie pro le­tec­ký a kos­mic­ký prů­my­sl.

To za­hr­nu­je mimo jiné tech­no­lo­gie pro vesmír­ný pro­gram EU a spo­lu­prá­ci na pro­jek­tech, jako je mise Proba-3 Ev­rop­ské kos­mic­ké agen­tu­ry, nebo nové ob­las­ti le­tec­tví, jako je měst­ská vzduš­ná mo­bi­li­ta a elek­tric­ká le­ta­dla. Mezi další vý­zkum­né a vý­vo­jo­vé pro­jek­ty to­ho­to typu v Brně patří práce na na­vi­gač­ních sys­té­mech a ře­še­ních pro ko­k­pit, ko­mu­ni­kač­ních da­to­vých spo­je­ních a ra­da­rech pro le­ta­dla. Ve svém HTS kam­pu­su v Brně, to­vár­ně na le­tec­ké sou­část­ky v Olo­mou­ci a praž­ských kan­ce­lá­řích firma Ho­ney­well do­hro­ma­dy v České re­pub­li­ce za­měst­ná­vá více než 2000 od­bor­ní­ků a vy­so­ce kva­li­fi­ko­va­ných tech­ni­ků.

Další novinky a informace o Honeywellu naleznete na stránkách www.honeywell.com/newsroom.

 


Mohlo by vás zajímat: