Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

PTC Creators pro začínající podniky

Úterý, 11 Leden 2022 00:54

Tags: AV Engineering | CAD | CAE | CAM | Creo | Startupy

PTC750-2201Jak in­for­mu­je na svých webových stránkách spo­leč­nost AV En­gi­nee­ring, pro­gram PTC Cre­a­tors byl vy­vi­nut spe­ci­ál­ně pro za­čí­na­jí­cí pod­ni­ky, po­má­há mla­dým spo­leč­nos­tem vstou­pit na trh, udr­žet ná­skok před kon­ku­ren­cí a stát se klí­čo­vý­mi hráči. Pro­gram PTC Cre­a­tors po­skyt­ne všech­ny ná­stro­je po­třeb­né k im­ple­men­ta­ci i těch nej­am­bi­ciózněj­ších kon­cep­tů.

CREO – vý­kon­nou, ino­va­tiv­ní, ote­vře­nou a in­te­gro­va­nou sys­té­mo­vou plat­for­mu CAD | CAM | CAE, které umož­ní vy­tvá­řet ino­va­tiv­ní pro­duk­ty za­lo­že­né na nej­lep­ších ná­vr­zích a poté je při­vést na trh v op­ti­mál­ním čase a za nej­niž­ší cenu.

Kva­li­fi­kač­ní kri­té­ria:

  • jste re­gis­tro­va­ný, jako ob­chod­ní sub­jekt,
  • na­vr­hu­je­te, vy­rá­bí­te (či plá­nu­je­te vy­rá­bět) a pro­dá­vá­te spe­ci­fic­ký fy­zic­ký pro­dukt nebo sku­pi­nu pro­duk­tů, které jsou vašim vlast­ním du­šev­ním vlast­nic­tvím – tento pro­dukt jste sami vy­na­lez­li/vy­vi­nu­li a sna­ží­te se jím uspo­ko­jit ur­či­tou tržní pří­le­ži­tost,
  • ge­ne­ru­je­te méně než 1 mi­li­on USD ročně,
  • zís­kal jste od re­gis­tra­ce spo­leč­nos­ti fi­nanč­ní do­ta­ci ve výši méně než 2 mi­li­o­ny USD (včet­ně dlu­ho­vé­ho a ak­ci­o­vé­ho fi­nan­co­vá­ní a včet­ně pří­spěv­ků za­kla­da­te­le/ů),
  • ne­e­xis­tu­je­te déle než 6 let od oka­mži­ku re­gis­tra­ce spo­leč­nos­ti,
  • nejste zá­kaz­ní­kem PTC, ne­vlast­ní­te pro­duk­ty PTC a ne­vy­u­ží­vá­te služ­by PTC (kromě PTC Mathcad a pro­duk­tů na­bí­ze­ných v rámci pro­gra­mu PTC Cre­a­tors Pro­gram),
  • nejste pro­dej­cem, kon­zul­tan­tem ani po­sky­to­va­te­lem slu­žeb CAD soft­waru.


Dů­le­ži­té in­for­ma­ce:

  • Lin­cen­ce Creo for Startu­ps je ne­ob­no­vi­tel­ná a má před­plat­né na 12 mě­sí­ců.
  • Startu­py se mohou znovu (po 12 mě­sí­cích) uchá­zet a vy­u­ží­vat vý­ho­dy na­bíd­ky pro­gra­mu.
  • Startu­py mohou během 12 mě­síč­ní­ho ob­do­bí při­dat další li­cen­ce – ty budou sou­běž­né s pů­vod­ní li­cen­cí.

Splňujete všech­na kri­té­ria? Mů­že­te zís­kat zvý­hod­ně­ní ještě dnes.

Kontaktujte AV Engineering

prostor pro dotazy

 

Více informací najdete také na www.ptc.com.


Mohlo by vás zajímat: