Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Český letoun Zuri se úspěšně vznesl

Úterý, 11 Leden 2022 01:32

Tags: 3DEXPERIENCE | Letectví | Michal Illich | StartUp | Technodat | ZURI

Zuri-test-zari 2021-2201Čtyř­le­tý startu­po­vý pro­jekt se do­stal do fáze, kdy se le­ta­dlo po­pr­vé vznes­lo, a kdy se v pro­jek­tu ob­je­vi­lo dal­ších 1,3 mi­li­o­nu eur. V září 2021 na le­tiš­ti ve Zbrasla­vi pro­bě­hl první test le­tou­nu Zuri, vzne­sl se do výšky tří metrů. První le­to­vý test byl do velké míry úspěš­ný, šlo hlav­ně o schop­nost viset ve vzdu­chu, ale pár věcí se z tech­nic­kých dů­vo­dů ne­po­ved­lo do­kon­čit. Do konce roku proto měl podle za­kla­da­te­le firmy Mi­cha­la Il­li­cha pro­běh­nout ještě další le­to­vý test.

Zá­ro­veň se chys­tá od­ha­le­ní zcela no­vé­ho le­tou­nu na­zý­va­né­ho Zuri 2.0.

No­vin­ka by se měla od sou­čas­ně tes­to­va­né­ho mo­de­lu lišit pře­de­vším lepší ae­ro­dy­na­mi­kou a více se při­bli­žo­vat fi­nál­ní sé­ri­o­vé po­do­bě. Vývoj nové ge­ne­ra­ce si však vy­žá­dá další fi­nan­ce, které Zuri hle­da­lo u in­ves­to­rů v nej­no­věj­ším kole fi­nan­co­vá­ní. V něm se na­ko­nec po­da­ři­lo zís­kat 1,3 mi­li­o­nu eur, tedy zhru­ba 33 mi­li­o­nu korun. Cel­ko­vá výše in­ves­tic do spo­leč­nos­ti se tak na­vý­ši­la na téměř 70 mi­li­o­nů korun.

Ale po­po­řa­dě… Zuri je elek­tric­ký le­toun s kol­mým star­tem i při­stá­ním a do­le­tem až 700 ki­lo­me­t­rů. Tech­no­lo­gie po­čí­tá nejen s elek­tro­mo­to­ry, ale také tur­bí­nou s ge­ne­rá­to­rem. Tento ge­ne­rá­tor bude schop­ný na­pá­jet ener­gií elek­tro­mo­to­ry a do­bí­jet ba­te­rie, díky čemuž by měl le­toun do­sáh­nout více le­to­vých hodin a zá­ro­veň být scho­pen letět rych­los­tí v řá­dech sto­vek ki­lo­me­t­rů za hodin.

V díl­nách v Kra­lu­pech nad Vl­ta­vou a nyní i v Hos­ti­vi­cích se na pro­jek­tu pra­cu­je od roku 2017, při­čemž Zuri za tuto dobu vy­tvo­ři­lo zhru­ba pět mo­de­lů ve ve­li­kos­tech od dvou do tří metrů, jeden pě­ti­me­t­ro­vý a jeden de­mon­strá­tor o rozpě­tí je­de­nác­ti metrů. A právě ten má za sebou první le­to­vou zkouš­ku. Stroj pra­cu­je s osmi ro­to­ry umís­tě­ný­mi před a za kří­d­ly le­tou­nu. Další vr­tu­le zdobí sa­mot­ný chvost trupu, na který ná­sled­ně na­va­zu­je plo­chý ocas vzdá­le­ně při­po­mí­na­jí­cí kla­sic­ký spo­i­ler u auta.

Nově zís­ka­né pe­ní­ze po­slou­ží pri­már­ně na roz­ši­řo­vá­ní týmu na 20 až 25 lidí. Il­lich pů­vod­ně plá­no­val, že s in­ves­ti­ce­mi oslo­ví za­hra­nič­ní part­ne­ry, ale na­ko­nec v první vlně jde hlav­ně o české pe­ní­ze. Na in­ves­ti­ce ze za­hra­ni­čí by tak mělo podle všeho dojít příští rok. Le­toun verze 2.0 měl být od­ha­len ještě v roce 2021, ale na webu Zuri.​com jsem o tom zprá­vu ne­nan­šel. Zís­ka­né pe­ní­ze by pak mohly vývoj pod­stat­ně zrych­lit, což je Il­li­cho­vo hlav­ní přání. Proto pře­mýš­lí i nad crowd­fun­din­gem.

Do fi­ná­le ce­lé­ho pro­jek­tu je ještě dlou­há cesta, ale Mi­chal Il­lich však krok za kro­kem do­ka­zu­je, že i u nás může vzni­kat stroj, který má šanci se jed­nou po­sta­vit těm nej­vět­ším hrá­čům. Jsme hrdí, že mů­že­me být u toho.

Do pro­jek­tu Zuri do­dá­vá di­gi­tál­ní clou­do­vou plat­for­mu 3DE­x­pe­ri­en­ce spo­leč­nost Tech­no­dat, to umožňuje týmu efek­tiv­ně spo­lu­pra­co­vat při vý­vo­ji, ko­mu­ni­ko­vat a za­pra­co­vá­vat změny de­sig­nu a agil­ně ino­vo­vat.

Zpracováno podle aktuality na webu společnosti Technodat.


Mohlo by vás zajímat: