Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

BCN3D představí novou technologii 3D tisku

Pondělí, 24 Leden 2022 02:24

Tags: 3D tisk | Aditivní výroba | BCN3D | Průmysl 4.0 | Technologie

BCN3D New technology 2022 Teaser-2204Dru­hé­ho břez­na v 16:00 hodin před­sta­ví spo­leč­nost BCN3D novou tech­no­lo­gii adi­tiv­ní vý­ro­by pro­střed­nic­tvím ži­vé­ho pře­no­su. Tři roky práce vý­zkum­né­ho a vý­vo­jo­vé­ho týmu, který se cí­le­ně sna­žil roz­luš­tit kód k au­to­nomní vý­ro­bě, vedly k to­mu­to prů­lo­mo­vé­mu ob­je­vu, který je podle BCN3D klí­čem k bu­douc­nos­ti vý­ro­by.

Na této pře­hlíd­ce se před­sta­ví také spo­leč­nost Ar­ke­ma, která je part­ne­rem při vý­vo­ji nové tech­no­lo­gie. Kromě toho se na pódiu ob­je­ví také dva sou­čas­ní tes­te­ři této nové tech­no­lo­gie: Tier 1 vý­rob­ce au­to­mo­bi­lo­vých skel Saint Go­ba­in a spo­leč­nost Pro­dri­ve, která se za­bý­vá mo­to­ris­tic­kým spor­tem a po­kro­či­lý­mi tech­no­lo­gi­e­mi.

   Zaregistrujte si účast   

O co jde

Ge­ne­rál­ní ře­di­tel BCN3D Xa­vier M. Fan­cer na­psal dopis, ve kte­rém vy­svět­lu­je cestu BCN3D k to­mu­to mil­ní­ku a co podle něj může při­nést Prů­mys­lu 4.0.
Přečíst si ho můžete zde.


Mohlo by vás zajímat: