Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Maxon ze skupiny Nemetschek kupuje Pixologic

Čtvrtek, 27 Leden 2022 23:34

Tags: Akvizice | Maxon | Ne­met­s­chek Group | Pi­xo­lo­gic | Software | ZBrush

ZBrush Maxon-2204Ne­met­s­chek Group ozná­mi­la, že její znač­ka Maxon, před­ní vý­vo­jář pro­fe­si­o­nál­ních 3D soft­wa­ro­vých ře­še­ní, úspěš­ně do­kon­či­la akvi­zi­ci spo­leč­nos­ti Pi­xo­lo­gic z Los An­ge­les. Pi­xo­lo­gic je tvůr­cem so­chař­ské­ho a ma­líř­ské­ho soft­wa­ru ZBrush, který zís­kal Cenu aka­de­mie. Tým ZBrushe při­ná­ší do or­ga­ni­za­ce Maxon de­sít­ky let zku­še­nos­tí z 3D prů­mys­lu a zá­ro­veň umožňuje Ma­xo­nu hrát dů­le­ži­tou roli v ob­rov­ském, rych­le ros­tou­cím her­ním prů­mys­lu.

ZBrush po­u­ží­va­jí uzná­va­ná fil­mo­vá stu­dia, herní vý­vo­já­ři, de­sig­né­ři, re­klam­ní tvůr­ci a ilu­strá­to­ři po celém světě. Špič­ko­ví tvůr­ci v oboru po­u­ži­li ZBrush pro řadu vý­znam­ných filmů, jako je Duna, Hvězd­né války, Ava­tar, Hra o trůny a mnoho dal­ších. Pi­xo­lo­gic je rych­le ros­tou­cí a vy­so­ce zis­ko­vá spo­leč­nost s pro­voz­ní marží vyšší, než je prů­měr Ne­met­s­chek Group.
Po úspěš­né in­te­gra­ci Red­shif­tu a Red Gi­an­tu je tato akvi­zi­ce do­ko­na­lým a lo­gic­kým stra­te­gic­kým kro­kem, který pod­stat­ně doplňuje pro­duk­to­vou řadu Ma­xo­nu o od­bor­né zna­los­ti v ob­las­ti 3D so­chař­ství a ma­lo­vá­ní. Zá­ro­veň pevně staví spo­leč­nost do po­zi­ce lídra v oboru po­sky­to­vá­ní špič­ko­vých kre­a­tiv­ních ná­stro­jů di­gi­tál­ním uměl­cům na dy­na­mic­ky ros­tou­cím trhu 3D ani­ma­ce, jehož hod­no­ta do­sa­hu­je 16 mi­li­ard eur.


Mohlo by vás zajímat: