Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Představení nové technologie 3D tisku

Pátek, 18 Únor 2022 23:49

Tags: 3D tisk | Aditivní výroba | BCN3D | Představení | Technologie

BCN3D Live Event-2207Vy­pa­dá to, že ak­tu­ál­ní vývoj tech­no­lo­gií 3D tisku se se do­stá­vá do další fáze no­vých ob­je­vů, soudě ale­spoň podle mno­ží­cích se ozná­me­ní no­vých tech­no­lo­gií. Ne­nech­te si proto ujít pří­le­ži­tost se­zná­mit se s nej­no­věj­ší údaj­ně zcela re­vo­luč­ní tech­no­lo­gií 3D tisku spo­leč­nos­ti BCN3D, kte­rou před­sta­ví na nad­chá­ze­jí­cí on-­li­ne akci 2. břez­na 2022 v 16.00 hodin pro­střed­nic­tvím svého You­Tu­be ka­ná­lu.

   Re­zer­vuj­te si místo   

Během akce budou pří­tomni od­bor­ní­ci BCN3D v do­pro­vo­du ně­ko­li­ka velmi vzác­ných hostů, kteří tuto novou tech­no­lo­gii znají z první ruky:

  • Al­ber­to Ro­dri­gu­ez – ma­na­žer vý­ro­by svě­to­vé třídy – Ar­ke­ma
  • Mi­guel Lascu­e­vas – ma­na­žer ka­le­ní a pá­je­ní – Saint-Go­ba­in
  • Zvlášt­ní host – Pro­dri­ve
  • Xa­vier M. Fa­ne­ca – ge­ne­rál­ní ře­di­tel – BCN3D
  • Eric Pallarés – tech­nic­ký ře­di­tel – BCN3D
  • Diego Prado – pro­duk­to­vý ma­na­žer – BCN3D
  • Dario De­stro – ve­dou­cí in­že­nýr vý­zku­mu a vý­vo­je ma­te­ri­á­lů – BCN3D

Před­sta­ve­na bude nová tech­no­lo­gie, kte­rou v BCN3D zkou­ma­li více než 3 roky.

 


Mohlo by vás zajímat: