Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Spolupráce Stratasysu s Radfordem – 500 3D tištěných dílů pro Lotus Type 62-2

Pátek, 18 Únor 2022 23:50

Tags: Aditivní výroba | Ant An­ste­ad | karoserie | Lotus Type 62-2 | Radford | Stratasys

Radford Lotus 62-2-2207Stra­ta­sys spo­lu­pra­co­val s glo­bál­ní znač­kou lu­xus­ních au­to­mo­bi­lů Rad­ford na vy­tvo­ře­ní více než 500 3D tiš­tě­ných dílů pro uve­de­ní ka­ro­se­rie Lotus Type 62-2 na trh, jak uká­zal do­ku­ment Rad­ford Re­turns na Dis­co­ve­ry+. Film Rad­ford se vrací, který je nyní k dis­po­zi­ci ke stre­a­mo­vá­ní na Dis­co­ve­ry+, vy­prá­ví pří­běh o oži­ve­ní umění vý­ro­by ka­ro­se­rií s vy­u­ži­tím tech­no­lo­gií pro 21. sto­le­tí.

V po­řa­du vy­stu­pu­jí sta­vi­tel au­to­mo­bi­lů a mo­de­rá­tor Ant An­ste­ad a bý­va­lý zá­vod­ní jez­dec for­mu­le 1 Jen­son But­ton a do­ku­men­tu­jí stav­bu retro-mo­der­ní­ho su­per­au­ta Lotus Type 62-2. Je to do­ko­na­lá se­sta­va pro nej­mo­der­něj­ší vy­u­ži­tí 3D tisku. Di­vá­ci na­hléd­nou pod po­klič­ku pro­ce­su od ná­vr­hu přes vý­ro­bu pro­to­ty­pů, ná­stro­jů až po vý­ro­bu vý­rob­ních dílů s vy­u­ži­tím tech­no­lo­gií 3D tisku Stra­ta­sys FDM, Po­ly­Jet a ste­re­o­li­to­gra­fie.

Radford Lotus 62-2 2-2207

Pro vý­ro­bu prv­ních dvou vozů bylo v Rad­ford Stu­diu, v au­to­mo­bi­lo­vé kon­strukč­ní a in­že­nýr­ské firmě Aria Group a ve Stra­ta­sys Di­rect Ma­nu­factu­rin­gu vy­tiš­tě­no více než 500 dílů. Po­mo­cí soft­wa­ru Grab­CAD Shop od Stra­ta­sy­su tým Rad­ford plá­no­val a sle­do­val své 3D tisky na pěti mís­tech po celém světě a vy­u­ží­val flo­ti­lu až 20 růz­ných 3D tis­ká­ren Stra­ta­sys na­jed­nou – sku­teč­ná ukáz­ka dis­tri­bu­o­va­né vý­ro­by. Řada tis­ká­ren Stra­ta­sys za­hr­no­va­la 3D tis­kár­ny F900, F770, For­tus 450mc, F370 a J55, z nichž každá byla po­u­ži­ta k do­sa­že­ní růz­ných po­ža­do­va­ných vý­sled­ků pro každý díl.
S vy­u­ži­tím růz­ných 3D tis­ká­ren a tech­no­lo­gií se týmu po­da­ři­lo vy­ro­bit díly, jako je velké pevné kom­po­zit­ní sendvi­čo­vé jádro po­žár­ní stěny, vy­tiš­tě­né ve dvou po­lo­vi­nách na tis­kár­ně Stra­ta­sys F900 z prys­ky­ři­ce ULTEM 1010. Díl byl spo­jen do jed­no­ho kusu a poté oba­len uh­lí­ko­vý­mi vlák­ny bez po­u­ži­tí layup ná­stro­je. Kon­struk­ce po­žár­ní stěny za­hr­no­va­la slo­ži­té mon­táž­ní prvky pro vnitř­ní re­pro­duk­to­ry, držák pa­li­vo­vé ná­dr­že a za­va­za­dlo­vý pro­stor.

Kromě toho bylo mnoho ex­te­ri­é­ro­vých prvků, jako jsou kryty boč­ních zr­cá­tek, ka­ná­ly chla­di­če a vě­t­ra­cí ot­vo­ry ka­ro­se­rie, vy­tiš­tě­no z ma­te­ri­á­lů FDM Nylon 12 Car­bon Fiber a ASA. Četné mon­táž­ní dr­žá­ky v celém voze byly vy­tiš­tě­ny z ma­te­ri­á­lu FDM Nylon 12 CF kvůli mnoha fak­to­rům, včet­ně po­ža­dav­ků na pev­nost, agre­siv­ní­ho har­mo­no­gra­mu pro­jek­tu a úplné vol­nos­ti ná­vr­hu.

Stra­ta­sys bude i na­dá­le pod­po­ro­vat pro­jekt Rad­ford Lotus Type 62-2 po­mo­cí vý­rob­ních dílů vy­tiš­tě­ných na 3D tis­kár­nách s vy­u­ži­tím svých růz­ných tech­no­lo­gií 3D tisku, včet­ně tech­no­lo­gií FDM, SAF, ste­re­o­li­to­gra­fie a pro­gra­mo­va­tel­né fo­to­po­ly­me­ri­za­ce P3.
Další in­for­ma­ce o tech­no­lo­gic­kých ře­še­ních adi­tiv­ní vý­ro­by Stra­ta­sy­su pro au­to­mo­bi­lo­vý prů­my­sl na­lez­ne­te na www.​stratasys.​com/​automotive.


Mohlo by vás zajímat: