Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Technické prodeje zítřka s rozšířenou a virtuální realitou

Středa, 02 Březen 2022 23:53

Tags: CAD data | CAD Schröer | i4 MEETING | i4 VIRTUAL REVIEW | Virtuální realita | VR a AR

Wie-schafft-man-ein-noch-groesseres-Produkterlebnis-2209Jed­nou z nej­vět­ších výzev v pro­de­ji je re­a­lis­tic­ky před­sta­vit pro­duk­ty zá­kaz­ní­ko­vi. To platí zejmé­na v od­vět­vích, kde je třeba vy­na­lo­žit velké lo­gis­tic­ké úsilí na pře­mís­tě­ní vý­rob­ků, které nejsou ur­če­ny k pře­pra­vě. V zá­vis­los­ti na je­jich ve­li­kos­ti nebo funkč­nos­ti ne­mu­sí být možné ně­kte­ré vý­rob­ky pre­zen­to­vat na místě a mohou se také vy­sky­to­vat ne­bez­peč­né vlast­nos­ti vý­rob­ku, které zne­mož­ňu­jí pře­pra­vu nebo pre­zen­ta­ci zá­kaz­ní­ko­vi od sa­mé­ho po­čát­ku.

Cesty vedoucí k většímu prodejnímu úspěchu

Aby byli pro­dej­ci schop­ni efek­tiv­ně pre­zen­to­vat své pro­duk­ty po­ten­ci­ál­ním zá­kaz­ní­kům, vy­u­ží­va­jí videa, pro­mí­ta­né sním­ky nebo bro­žu­ry. Čím spe­ci­fič­těj­ší je však pro­dukt a s ním spo­je­né po­ža­dav­ky, tím je tento pří­stup ne­u­spo­ko­ji­věj­ší, pro­to­že je ob­tíž­né pre­zen­to­vat slo­ži­tost, sou­vis­los­ti a jemné roz­dí­ly. Po­ku­sy o ta­ko­vý po­stup mohou snad­no vést k ma­tou­cím a pří­liš slo­ži­tým pre­zen­ta­cím a ke ztrá­tě po­zor­nos­ti zá­kaz­ní­ků. Tento typ pří­stu­pu totiž zna­me­ná, že není možné zís­kat re­a­lis­tic­kou zku­še­nost s pro­duk­tem. Úspěch pro­de­je proto do znač­né míry zá­vi­sí na před­sta­vi­vos­ti a schop­nos­ti vi­zu­a­li­za­ce zá­kaz­ní­ka.

Využití virtuální reality v technickém prodeji

In­te­gra­ce vir­tu­ál­ní re­a­li­ty (VR) do schůzek a pre­zen­ta­cí na místě umož­ňu­je velmi fle­xi­bil­ně si vy­zkou­šet pro­duk­ty ve vir­tu­ál­ním pro­sto­ru. CAD data spe­ci­fic­ká pro zá­kaz­ní­ka lze nyní za­čle­nit přímo do pre­zen­ta­cí. VR pro­hlí­žeč, jako je i4 Vir­tu­al Re­view firmy CAD Schroer, po­má­há pře­vzít data od zá­kaz­ní­ka a snad­no je in­te­gro­vat. Po­u­ži­tí vý­kon­né­ho soft­wa­ru, jako je i4 Me­e­ting, zase umož­ňu­je vir­tu­ál­ní spo­lu­prá­ci ce­lých týmů, a to zcela ne­zá­vis­le na je­jich re­ál­ném umís­tě­ní.

Nepostradatelnost vysoce kvalitních AR a VR řešení pro technický prodej

Úspěch tech­nic­ké­ho pro­de­je bude v bu­douc­nu mno­hem více zá­vi­set na schop­nos­ti být fle­xi­bil­ní. Vý­rob­ky a stro­je, které nelze z lo­gis­tic­kých dů­vo­dů před­vést zá­kaz­ní­kům na ve­letr­hu (nebo jen s vy­na­lo­že­ním ne­ú­měr­né­ho úsilí), si nyní mohou vy­zkou­šet di­gi­tál­ně. Navíc pro­po­je­ní v glo­ba­li­zo­va­ném světě vede jak k novým vý­zvám, tak k vět­ším pří­le­ži­tos­tem pro ty, kteří do­ká­žou jed­nat pruž­ně a rych­le. Před­vá­dě­ní de­tail­ních 3D mo­de­lů ve VR a AR pro­stře­dí umožňuje pře­svěd­či­vé pro­dej­ní pre­zen­ta­ce. Ná­kla­dy na im­ple­men­ta­ci AR a VR nejsou na­ko­nec tak vy­so­ké, vzhle­dem k úspo­rám v lo­gis­ti­ce a tra­dič­ních pro­dej­ních ná­stro­jích. Nej­dů­le­ži­těj­ším kla­dem VR a AR v kaž­do­den­ním tech­nic­kém pro­de­ji bude prav­dě­po­dob­ně mi­mo­řád­ná pře­svěd­čo­va­cí síla, která umožňuje re­a­lis­tic­ký zá­ži­tek z pro­duk­tu, takže úspěch pro­de­je již ne­bu­de do znač­né míry zá­vi­set na před­sta­vi­vos­ti a schop­nos­ti vi­zu­a­li­za­ce zá­kaz­ní­ka.

Další informace o VR a AR v prodeji >>

 


Mohlo by vás zajímat: