Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

BCN3D představila viskózní litografickou výrobu

Čtvrtek, 03 Březen 2022 23:54

Tags: 3D tisk | Aditivní výroba | BCN3D | Technologie | Viskózní pryskyřice | VLM

BCN3D114-2209Jak jsme avizovali na našem webu 18. února, odhalila společnost BCN3D 3. března svou novou tech­no­lo­gii 3D tisku na bázi prys­ky­ři­ce – Vis­cous Li­tho­gra­phy Ma­nu­factu­ring (VLM). VLM je první tech­no­lo­gie 3D tisku, která sou­čas­ně za­hr­nu­je vy­ni­ka­jí­cí pro­ve­de­ní dílů, vy­so­kou vý­rob­ní ka­pa­ci­tu a do­stup­nou a přá­tel­skou ob­slu­hu.

VLM toho do­sa­hu­je díky po­u­ži­tí vy­so­ce viskózních prys­ky­řic, které jsou až 50­krát viskózněj­ší než prů­mys­lo­vé stan­dar­dy a umožňují do­sáh­nout lep­ších vlast­nos­tí dílů pro širší škálu re­ál­ných apli­ka­cí.

BCN3D046-2209

Tyto prys­ky­ři­ce lze zpra­co­vá­vat po­mo­cí pro­ce­su la­mi­no­vá­ní při 3D tisku, čímž se lze vy­hnout ne­vý­ho­dám spo­je­ným s běž­ný­mi 3D tis­kár­na­mi na prys­ky­ři­ce, které po­u­ží­va­jí ná­dr­že nebo vany, a do­sáh­nout ne­u­vě­ři­tel­ně níz­kých ná­kla­dů na jeden díl. Cel­ko­vě lze říci, že tato prů­lo­mo­vá tech­no­lo­gie vy­rá­bí díly ex­trém­ně rych­lým, ce­no­vě do­stup­ným a šká­lo­va­tel­ným způ­so­bem.

BCN3D100-2209

Na vy­da­ře­né vir­tu­ál­ní akci před­sta­vi­li novou tech­no­lo­gii před­sta­vi­te­lé spo­leč­nos­ti BCN3D Tech­no­lo­gies – Eric Pallarés (CTO), Dario De­stro (ve­dou­cí od­dě­le­ní ma­te­ri­á­lů), Diego Prado (pro­duk­to­vý ma­na­žer) a Xa­vier M. Fa­ne­ca (CEO), za spo­leč­nost Ar­ke­ma, sto­jí­cí za vý­vo­jem prys­ky­řic, Hélène Egret (ma­na­žer­ka ev­rop­ské­ho 3D trhu) a zá­stup­ci spo­leč­nos­tí, kteří si již měli mož­nost vy­zkou­šet po­u­ži­tí nové tech­no­lo­gie v praxi – Callum Har­per z Pro­dri­ve a Al­ber­to Ro­drí­gu­es s Mi­gue­lem Las Cu­e­va­sem ze Saint Go­ba­in. Mezi vý­ho­da­mi byla zmiňována snad­ná ob­slu­ha, nu­lo­vý odpad, práce při po­ko­jo­vé tep­lo­tě, re­cir­ku­la­ce prys­ky­ři­ce a sa­mo­zřej­mě již výše zmí­ně­né nízké ná­kla­dy na jeden díl.

  Pře­čtě­te si o tom vše  

Ote­vře­ní ado­pč­ní­ho pro­gra­mu

Za­po­je­ním do pro­gra­mu adop­ce tech­no­lo­gií VLM zís­ká­te:

  • Bu­de­te mezi prv­ní­mi, kdo ob­je­ví novou tech­no­lo­gii VLM a na vlast­ní kůži se pře­svěd­čí o jejím plném po­ten­ci­á­lu na sku­teč­ných 3D tiš­tě­ných dí­lech.
  • Bu­de­te mít po svém boku spe­ci­a­li­zo­va­né­ho apli­kač­ní­ho in­že­ný­ra pro adi­tiv­ní vý­ro­bu, který pro vás vy­pra­cu­je vlast­ní ana­lý­zu a ře­še­ní.
  • Vy­ví­je­ní vlast­ních pří­kla­dů po­u­ži­tí pro svou spo­leč­nost.

Po­dí­vej­te se na vý­ho­dy, se kte­rý­mi se se­tka­li ak­tiv­ní čle­no­vé firem Saint Go­ba­inPro­dri­ve, nebo vyplňte při­hláš­ku a za­čně­te ihned.

  Přihlaste se nyní  

Chtěli byste vidět prezentační akci?

K od­bor­ní­kům na 3D tisk z BCN3D se při­po­ji­li hosté ze spo­leč­nos­tí Ar­ke­ma, Pro­dri­ve a Saint Go­ba­in, aby spo­leč­ně před­ved­li ne­o­ká­za­lou pre­zen­ta­ci VLM tech­no­lo­gie. Po­dí­vej­te se na ni ve vol­ném čase na ka­ná­lu You­Tu­be!

  Podívejte se  

 


Mohlo by vás zajímat: