Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Dassault spolupracuje se společností Cadence

Pátek, 04 Březen 2022 15:50

Tags: 3DEXPERIENCE | Cadence Allegro | Cadrence | Das­sault Sys­tè­mes | Partnerství

3DS-Cadence-info-people-2209Spo­leč­nos­ti Ca­den­ce De­sign Sys­temsDas­sault Sys­tè­mes ozná­mi­ly uza­vře­ní stra­te­gic­ké­ho part­ner­ství, jehož cílem je po­skyt­nout pod­ni­ko­vým zá­kaz­ní­kům z růz­ných ver­ti­kál­ních trhů, včet­ně špič­ko­vých tech­no­lo­gií, do­pra­vy a mo­bi­li­ty, prů­mys­lo­vých za­ří­ze­ní, le­tec­tví a obra­ny a zdra­vot­nic­tví, in­te­gro­va­ná ře­še­ní nové ge­ne­ra­ce pro vývoj vy­so­ce vý­kon­ných elek­tro­nic­kých sys­té­mů.

Obě spo­leč­nos­ti spo­ji­ly plat­for­mu 3DE­x­pe­ri­en­ce spo­leč­nos­ti Das­sault Sys­tè­mes s plat­for­mou Ca­den­ce Alle­gro ve spo­leč­né ře­še­ní, které pod­ni­kům umo­ž­ňu­je zvlád­nout mul­ti­dis­ci­pli­nár­ní mo­de­lo­vá­ní, si­mu­la­ci a op­ti­ma­li­za­ci kom­plex­ních pro­po­je­ných elek­tro­nic­kých sys­té­mů. Díky to­mu­to no­vé­mu mul­ti­dis­ci­pli­nár­ní­mu ře­še­ní mohou nyní zá­kaz­ní­ci urych­lit svůj kom­plex­ní pro­ces vý­vo­je sys­té­mu a zá­ro­veň op­ti­ma­li­zo­vat svůj návrh z hle­dis­ka vý­ko­nu, spo­leh­li­vos­ti, vy­ro­bi­tel­nos­ti, odol­nos­ti do­dá­vek, shody s před­pi­sy a ná­kla­dů.
Das­sault Sys­tè­mes a Ca­den­ce se za­po­ji­ly do ně­ko­li­ka­le­té spo­lu­prá­ce s před­ní­mi zá­kaz­ní­ky, aby toto ře­še­ní ově­ři­ly v glo­bál­ním vý­rob­ním pro­stře­dí.

Zku­še­nos­ti s vir­tu­ál­ním dvoj­če­tem při spo­lu­prá­ci in­te­gru­jí mož­nos­ti pro ří­ze­ní ži­vot­ní­ho cyklu elek­tro­nic­kých a me­cha­nic­kých vý­rob­ků, ana­lý­zu ob­chod­ních pro­ce­sů a mul­ti­dis­ci­pli­nár­ní vývoj elek­tro­nic­kých sys­té­mů, in­že­nýr­ství a sle­do­va­tel­nost. Tento ho­lis­tic­ký vir­tu­ál­ní model po­sky­tu­je kom­plet­ní po­hled v re­ál­ném čase na elek­tric­ké a me­cha­nic­ké si­mu­la­ce, vý­ro­bu a re­a­li­za­ci do­da­va­tel­ské­ho ře­těz­ce pro ži­vot­ní cyk­lus vý­rob­ku, zlep­šu­je roz­ho­do­vá­ní a urych­lu­je ino­va­ce, a to pro­střed­nic­tvím stu­dií „co kdyby“.

Pro­duk­ty a služ­by jsou stále více pro­po­je­né a in­te­li­gent­ní, což spo­tře­bi­te­lům, ob­ča­nům a pa­ci­en­tům umo­ž­ňu­je zís­kat více per­so­na­li­zo­va­ných a za­jí­ma­vých zku­še­nos­tí, které zlep­šu­jí kva­li­tu ži­vo­ta. V tomto dy­na­mic­kém kon­tex­tu musí spo­leč­nos­ti rych­le vy­ví­jet elek­tro­nic­ké sys­témy, které jsou bez­peč­né, kva­lit­ní a správ­né hned na­po­pr­vé. Zvlád­nu­tí slo­ži­tos­ti elek­tro­nic­kých sys­té­mů a tlaku na ná­kla­dy/dobu uve­de­ní na trh vy­ža­du­je ino­va­ce za­lo­že­né na spo­lu­prá­ci, které spo­ju­jí elek­tro­ni­ku, me­cha­ni­ku a další funk­ce na­příč hod­no­to­vým ře­těz­cem.


Mohlo by vás zajímat: