Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Webinář Zlobí vás import do CAD?

Čtvrtek, 24 Březen 2022 23:52

Tags: AutoCAD | AXIOM | CAD | Excel | Import dat | Microstation | Webinar | Word

Axiom Do Imports to CAD Make You Mad-2212Pokud se vám někdy stalo, že jste se při im­por­tu z do­ku­men­tů Wordu nebo ta­bu­lek Ex­ce­lu do Au­to­CA­Du nebo Mic­ro­Sta­ti­on cí­ti­li po­dráž­dě­ní a při­pra­ve­ní hodit ruč­ník do ringu, dá se chá­pat. Boj s for­má­to­vá­ním je sku­teč­ný a Axiom na­bí­zí ře­še­ní. Eiren Smith, pro­duk­to­vý ex­pert spo­leč­nos­ti Axiom a ve­te­rán v ob­las­ti pod­po­ry soft­wa­ru CAD/BIM, ukáže, jak:

  • Snad­no im­por­to­vat data z do­ku­men­tů Word nebo ta­bu­lek Excel,
  • bez­chyb­ně for­má­to­vat,
  • ne­mu­sí být žádné pro­blémy s ve­li­kos­tí textu, tuč­ným pís­mem, kur­zí­vou, pís­mem, šíř­kou sloup­ců nebo výš­kou řádků,
  • a další.

Při­poj­te se k webi­ná­ři ve čtvr­tek 31. břez­na 2022 v 19:00 CEST, kdy vám Eiren po­mů­že snad­no do­sáh­nout všech výše uve­de­ných cílů po­mo­cí ná­stro­je Micro­soft Of­fi­ce Im­por­ter.

Před­stav­te si, že zvý­ší­te kva­li­tu svého fi­nál­ní­ho pro­duk­tu, stih­ne­te ter­mí­ny a zá­ro­veň sní­ží­te svou frustra­ci. Eiren se s vámi po­dě­lí o po­kro­či­lé know-how ná­stro­je Of­fi­ce Im­por­ter, abys­te přes­ně vě­dě­li, jak do­sáh­nout toho, aby vaše im­por­ty do­padly přes­ně tak, jak chce­te – bez ná­ma­hy.

Axiom-registrace

 


Mohlo by vás zajímat: