Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tovární design dnes s nástroji zítřka

Středa, 30 Březen 2022 22:54

Tags: CAD Schröer | Factory design | Virtuální realita

M4-PLANT-3D-Software-Fabrikplanung-Anlagenbau-2-2213Bu­douc­nost de­sig­nu to­vá­ren s sebou při­ná­ší velké výzvy, zejmé­na s ohle­dem na di­gi­tál­ní trans­for­ma­ci a s ní spo­je­ný po­krok. Ros­tou­cí dy­na­mi­ka trhu, rych­le se vy­ví­je­jí­cí di­gi­tál­ní tech­no­lo­gie a stále ros­tou­cí po­ža­dav­ky zá­kaz­ní­ků, to jsou jen ně­kte­ré z výzev, kte­rým čelí per­spek­tiv­ní spo­leč­nos­ti. Na trhu jsou k dis­po­zi­ci různé soft­wa­ro­vé ná­stro­je pro na­vr­ho­vá­ní to­vá­ren, které umožňují do­sáh­nout vy­so­ce kva­lit­ních a přes­ných vý­sled­ků.

Vět­ši­nou se jedná o 3D sys­témy, které pod­po­ru­jí pro­ces na­vr­ho­vá­ní od sa­mé­ho po­čát­ku u pro­jek­tů, jako je vý­stav­ba no­vých to­vá­ren a pře­stav­ba stá­va­jí­cích to­vá­ren.

Správné nástroje pro návrh digitální továrny

Mo­der­ní CAD sys­témy, jako je M4 Plant firmy CAD Schroer, umožňují di­gi­tál­ní zob­ra­ze­ní ce­lých to­vá­ren a zá­vo­dů ve 3D. Po­mo­cí to­ho­to sys­té­mu lze vy­tvá­řet ví­ce­o­bo­ro­vé 3D ná­vrhy to­vá­ren s vy­u­ži­tím stá­va­jí­cích vý­kre­sů to­vá­ren spolu s mo­de­ly za­ří­ze­ní od do­da­va­te­lů. Sys­tém pro na­vr­ho­vá­ní to­vá­ren po­má­há určit ná­kla­dy pro­jek­tu již v ra­ných fá­zích ná­vr­hu to­vár­ny, takže v pří­pa­dě po­tře­by lze rych­le pro­vést úpra­vy. Po­drob­né se­zna­my dílů pro celý návrh lze au­to­ma­tic­ky vy­ge­ne­ro­vat a po­stou­pit pro po­u­ži­tí s dal­ší­mi sys­témy, což vý­raz­ně zjed­no­du­šu­je a ze­fek­tivňuje celý pro­ces ná­vr­hu to­vár­ny.

Vyzkoušejte software Factory Design

Realistická vizualizace designu pomocí virtuální reality

Vir­tu­ál­ní re­a­li­ta na­bí­zí mož­nost re­a­lis­tic­ké pre­zen­ta­ce a vi­zu­a­li­za­ce to­vár­ních ná­vrhů. Po­mo­cí VR lze vir­tu­ál­ně pro­zkou­mat po­čí­ta­čem vy­tvo­ře­né in­ter­ak­tiv­ní pro­stře­dí v re­ál­ném čase. Tuto mož­nost na­bí­zí soft­ware, na­pří­klad i4 Me­e­ting nebo i4 Vir­tu­al Re­view. Ve vir­tu­ál­ní re­a­li­tě mohou kon­struk­té­ři a in­že­ný­ři volně pro­chá­zet CAD mo­de­ly v re­ál­ném čase a pro­hlí­žet si je v plné ve­li­kos­ti z po­hle­du první osoby. Stej­ně tak zá­kaz­ní­ci a další účast­ní­ci pro­jek­tu zís­ka­jí během pre­zen­ta­cí a re­vi­zí pro­jek­tu po­drob­ný ná­hled do to­vár­ních plánů. VR je také vy­ni­ka­jí­cím způ­so­bem pre­zen­ta­ce vý­rob­ků na ve­letr­zích a dal­ších ak­cích. I ty nej­slo­ži­těj­ší vý­rob­ní pro­ce­sy a pra­cov­ní po­stu­py lze vy­svět­lit jasně a po­drob­ně. Oprav­du ne­zá­le­ží na tom, jak velký je stroj nebo závod.

S ros­tou­cím vý­zna­mem trans­for­mač­ních stra­te­gií se stále více pře­sou­vá po­zor­nost od tra­dič­ní­ho k di­gi­tál­ní­mu de­sig­nu. Vzhle­dem k novým tech­no­lo­giím a z nich vy­plý­va­jí­cím změ­nám v oče­ká­vá­ních zá­kaz­ní­ků musí spo­leč­nos­ti pře­hod­no­tit své de­signo­vé pro­ce­sy a zvá­žit nové ná­stro­je pro bu­douc­nost.

VR řešení pro návrh továrny

 


Mohlo by vás zajímat: