Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Hexagon dokončil akvizici společnosti ETQ

Pátek, 08 Duben 2022 00:48

Tags: Akvizice | ETQ | Hexagon AB | Hexagon MI | QMS

Hexagon ETQ-2214Spo­leč­nost He­xa­gon AB ozná­mi­la 1. dubna do­kon­če­ní již dříve ozná­me­né akvi­zi­ce spo­leč­nos­ti ETQ, která je po­sky­to­va­te­lem soft­wa­ru pro ří­ze­ní QMS (sys­tém ří­ze­ní kva­li­ty), EHS (ži­vot­ní pro­stře­dí, zdra­ví a bez­peč­nost) a do­dr­žo­vá­ní před­pi­sů na bázi SaaS. Oče­ká­vá se, že spo­leč­nost ETQ do­sáh­ne v roce 2022 tržeb ve výši při­bliž­ně 75 mi­li­o­nů USD s upra­ve­nou pro­voz­ní marží pře­sa­hu­jí­cí 35 % (ho­to­vost­ní marže EBI­T­DA při­bliž­ně 45 %).

Je před­po­klad, že SaaS bude v roce 2022 tvo­řit po­lo­vi­nu re­zer­va­cí a roste s tří­le­tou slo­že­nou roční mírou růstu (CAGR) ve výši 60 pro­cent. Trans­ak­ce by měla při­nést do roku 2026 sy­ner­gie z pro­de­je ve výši více než 40 miliónů USD s velmi sil­ný­mi pří­růst­ko­vý­mi mar­že­mi.
Do­kon­če­ní trans­ak­ce pod­lé­ha­lo schvá­le­ní re­gu­lač­ní­mi or­gá­ny a dal­ším ob­vyk­lým pod­mín­kám uza­vře­ní, které byly nyní spl­ně­ny. Spo­leč­nost ETQ bude kon­so­li­do­vá­na k 1. dubnu 2022 a bude pů­so­bit v rámci di­vi­ze Ma­nu­factu­ring In­tel­li­gen­ce He­xa­go­nu.


Mohlo by vás zajímat: