Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

11. Robotics Congress – Rychleji k cíli s chytrými koboty

Úterý, 12 Duben 2022 12:24

Tags: Automatizace | Hannover Messe | Robotics Congress | Robotika

11th Robotic Congress-2215Za 14 dní – 26. dubna – se usku­teč­ní 11. roč­ník kon­gre­su ro­bo­ti­ky. Stej­ně jako v před­cho­zích le­tech (bez­plat­ný) kon­gres před­sta­ví sou­čas­ný stav tech­ni­ky, ukáže pří­kla­dy z praxe a za­mě­ří se na bu­douc­nost ro­bo­ti­ky. Le­toš­ní roč­ník se za­mě­ří na ko­la­bo­ra­tiv­ní ro­bo­ty. Ko­bo­ty jsou v sou­čas­nos­ti jed­ním z nej­i­no­va­tiv­něj­ších témat v au­to­ma­ti­zač­ním prů­mys­lu.

Tím se také zvy­šu­je vý­znam té­ma­tu Sa­fe­ty & Secu­ri­ty. Kon­gres ukáže, jaké mož­nos­ti tato tech­no­lo­gie ote­ví­rá a jak snad­no – a bez­peč­ně – ji lze nyní po­u­ží­vat. A také Chris­to­ph Keplin­ger z In­sti­tu­tu Maxe Planc­ka pro in­te­li­gent­ní sys­témy po­skyt­ne vý­hled na mož­nos­ti měkké ro­bo­ti­ky.

Další in­for­ma­ce na­jde­te na webo­vých strán­kách Tech­no­lo­gic­ké aka­de­mie.
Při­poj­te se a vy­u­žij­te pří­le­ži­tos­ti k dis­ku­si – do­ta­zy jsou vý­slov­ně ví­tá­ny!

Registrujte se zde

 


Mohlo by vás zajímat: