Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Pulsonix PCB Design 12.0 přidává 3D detekci kolizí

Čtvrtek, 14 Duben 2022 00:34

Tags: ECAD | EDA | PCB | Plošné spoje | Pulsonix | Verze 12.0

Pulsonix-V12-Clash-2215Pul­so­nix, spo­leč­nost za­bý­va­jí­cí se au­to­ma­ti­za­cí elek­tro­nic­ké­ho ná­vr­hu (EDA) a po­sky­tu­jí­cí tech­no­lo­gic­ká ře­še­ní pro návrh desek ploš­ných spojů, ozná­mi­la 13. dubna vy­dá­ní Pul­so­ni­xu verze 12.0, která při­ná­ší nové mož­nos­ti, vý­znam­ná zlep­še­ní rych­los­ti a velmi žá­da­ná vy­lep­še­ní po­u­ži­tel­nos­ti. Funk­ce Pul­so­ni­xu 3D nyní za­hr­nu­jí 3D de­tek­ci ko­li­zí pro ná­vrhy s více des­ka­mi i při sklá­dá­ní desek.

To umož­ňu­je kon­struk­té­rům vi­zu­a­li­zo­vat desky ve sto­ho­va­né nebo sklá­da­né kon­fi­gu­ra­ci a ově­řit, zda desky a kom­po­nen­ty za­pa­da­jí do za­mýš­le­né­ho pro­sto­ru. Au­to­ma­tic­ká de­tek­ce ko­li­zí ozna­čí ja­ké­ko­li po­ru­še­ní pro­sto­ru a k dis­po­zi­ci je nová funk­ce, která umož­ňu­je ná­vr­há­řům ig­no­ro­vat ko­li­ze, které jsou ur­če­ny pro známé body při­po­je­ní, jako jsou zá­strč­ky a zá­suv­ky.

Tyto nové 3D funk­ce jsou in­te­gro­vá­ny do nové kon­so­li­do­va­né na­bíd­ky 3D ná­vr­hu, která or­ga­ni­zu­je na­sta­ve­ní a ovlá­dá­ní pro in­tu­i­tiv­něj­ší práci. To zjed­no­du­šu­je roz­hra­ní a umož­ňu­je nové funk­ce při mi­ni­ma­li­za­ci slo­ži­tos­ti.
Pul­so­nix 12.0 je vý­raz­ně rych­lej­ší díky nové 64­bi­to­vé im­ple­men­ta­ci a dal­ším mož­nos­tem ví­ce­vlák­no­vé­ho zpra­co­vá­ní, které urych­lu­jí ča­so­vě ná­roč­né funk­ce. Dva kon­krét­ní pří­kla­dy:

  1. Uži­va­te­lé s roz­sáh­lý­mi ná­vrhy za­zna­me­na­jí vý­raz­né zrych­le­ní díky zvět­še­né­mu 64­bi­to­vé­mu ad­res­ní­mu pro­sto­ru a ví­ce­vlák­no­vé­mu pří­stu­pu ke knihov­nám.
  2. 3D vy­kres­lo­vá­ní je nyní ví­ce­vlák­no­vé, což zna­me­ná, že 3D zob­ra­ze­ní a STEP vý­stup lze roz­lo­žit na více jader a do­kon­čit za méně než po­lo­vi­nu času.

Další pra­vi­dla a DRC kon­t­ro­la při­dá­va­jí nové funk­ce do mož­nos­ti In­ter­acti­ve High-Speed. Díky novým pra­vi­dlům, jako je délka smě­ro­vá­ní od­bo­ček, an­tén­ní smyč­ky, zpět­né cesty, SMD to cor­ner, a SMD to plane, lze do­sáh­nout větší přes­nos­ti při na­vr­ho­vá­ní kri­tic­kých po­kro­či­lých ob­vo­dů. Další vy­lep­še­ní edi­ta­ce stop di­fe­ren­ci­ál­ních párů dále po­tvr­zu­jí přes­nost Pul­so­ni­xu.
Kom­plet­ní se­znam všech vy­lep­še­ní Pul­so­ni­xu 12.0 na­lez­ne­te na www.pulsonix.com/latestversion.


Mohlo by vás zajímat: