Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Validace obsluhy a servisu v těžkém strojírenství

Úterý, 19 Duben 2022 09:27

Tags: Ergonomie | ESI | Lidský faktor | Virtuální realita | Webináře

ESI-hm-cap-2216Di­gi­ta­li­za­ce ná­vr­hu a kon­struk­ce vý­rob­ků je ve vět­ši­ně in­že­nýr­ských or­ga­ni­za­cí za­bý­va­jí­cích se vý­ro­bou těž­kých stro­jů a za­ří­ze­ní dobře při­jí­má­na a prak­ti­ko­vá­na. Často opo­mí­je­ny jsou však er­go­no­mie a vliv lid­ské­ho fak­to­ru. ESI zve k pří­stupu ke svému webi­ná­ři na téma Va­li­da­ce pro­duk­tů a pro­ce­sů za­mě­ře­ných na člo­vě­ka, kde se do­zví­te, jak před­ní pod­ni­ky pro­vá­dě­jí va­li­da­ci in­te­gra­ce pro­duk­tů, mon­táž­ních pro­ce­sů a ser­vis­ních metod ve vir­tu­ál­ní re­a­li­tě.

 

Access on demand-cz

 

Ob­jev­te další služ­by na vy­žá­dá­ní z Human Cent­ric Lib­ra­ry sku­pi­ny ESI.

Space Webinar Series HCJPG digitalxr

Mohlo by vás zajímat: